CEO Innovation Forum 2018

สถิติน่าสนใจในประเทศไทย

อันดับที่ 27
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศไทยจากการจัดอันดับ IMD ประจำปี 2017
73% : 27%
สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ ประจำปี 2560
0.78% ของ GDP
สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประจำปี 2560
จำนวน 17.0 คน-ปี
จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร 10,000 คน ประจำปี 2560
  • ข้อมูลล่าสุด