CEO Innovation 2017

สถิติน่าสนใจในประเทศไทย

อันดับที่ 27
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศไทยจากการจัดอันดับ IMD ประจำปี 2017
70% : 30%
สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ ประจำปี 2558
0.62% GDP
สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประจำปี 2558
จำนวน 13.6 คน-ปี
จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร 10,000 คน ประจำปี 2558

ดัชนี วทน. ล่าสุด

  • ข้อมูลล่าสุด