ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02-160-5432 02-160-5438  info@sti.or.th

(Visited 1,624 times, 1 visits today)