สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T001 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด ในวารสารวิชาการภายในประเทศ ปี 2547 – 2559

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-1 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด
ในวารสารวิชาการภายในประเทศ ปี 2547 - 2559
Table 7-1 Number of times cited to total scientific and technological publications in Thai journal, 2004 - 2016
การอ้างอิง2547
(2004)
2551
(2008)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
จำนวนบทความ 3,0954,7107,2616,9747,9737,8418,402
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 1,7163,0845,6025,4377,2257,4018,760
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงต่อหนึ่งบทความ 0.550.650.770.780.910.941.04
หมายเหตุ : ในปี 2559 ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวน 273 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Remark : Data from Thai-Journal Citation Index (TCI) in 2016, which include 273 scientific and technological journals.
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Source: Thailand Research Fund (TRF)
(Visited 96 times, 1 visits today)