สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T001 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด ในวารสารวิชาการภายในประเทศ ปี 2547 – 2558

        
AR-T001 Number of times cited to total scientific and technological publications in Thai journal, 2004 - 2015
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงต่อหนึ่งบทความ0.550.650.770.780.910.94
2547 (2004)2551 (2008)2555 (2012)2556 (2013)2557 (2014)2558 (2015)
จำนวนบทความ 3,095 4,710 7,261 6,974 7,973 7,841
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 1,716 3,084 5,602 5,437 7,225 7,401
AR-T001 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด ในวารสารวิชาการภายในประเทศ ปี 2547 - 2558
หมายเหตุ : ในปี 2558 ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวน 278 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Remark : Data from Thai-Journal Citation Index (TCI) in 2015, which include 278 scientific and technological journals.
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Source: Thailand Research Fund (TRF)
(Visited 117 times, 1 visits today)