สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T002 บทความที่ตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามมหาวิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก (TCI) ปี 2559

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-2 บทความที่ตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามมหาวิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก (TCI) ปี 2559
ตาราง 7-2 Scientific and technological publications by the top 20 universities (TCI), 2016
รายการมหาวิทยาลัย
(Universities)
ปี 2559
(2016)
1มหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University)
745
2มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Khon Kaen University)
601
3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University)
579
4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Kasetsart University)
509
5มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Srinakharinwirot University)
409
6มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Chiang Mai University)
388
7สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)
367
8มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Prince of Songkla University)
294
9มหาวิทยาลัยนเรศวร
(Naresuan University)
289
10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(King Mongkut's University of Technology North Bangkok)
266
11มหาวิทยาลัยบูรพา
(Burapha University)
245
12มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(Rajamangala University of Technology)
237
13มหาวิทยาลัยรังสิต
(Rangsit University)
229
14มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(Mahasarakham University)
159
15มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Silpakorn University)
147
16มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(Rajabhat University)
119
17มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat University)
118
18มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(King Mongkut's University of Technology Thonburi)
94
19มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(Ubon Ratchathani University)
83
20มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Suranaree University of Technology)
75
หมายเหตุ:(1) ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2559 จำนวน 273 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ณ วันที่ 2 เมษายน 2561
(2) จำนวนบทความที่แสดงแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีการนับซ้ำ เพราะ 1 บทความอาจต้องอาศัยการเขียนร่วมกันของนักวิจัยจาก 2 มหาวิทยาลัยหรือมากกว่า
Remark:(1) Data from Thai Journal Citation Index (TCI) Database in 2016, which include 273 scientific and technological journals.
(2) Number of publications counted for each university may include duplication are to co-authorship
ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Source:Thailand Research Fund (TRF)
(Visited 65 times, 1 visits today)