สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T002 บทความที่ตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามมหาวิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก (TCI) ปี 2558

    
AR-T002 บทความที่ตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามมหาวิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก (TCI) ปี 2558
AR-T002 Scientific and technological publications by the top 20 universities (TCI), 2015
รายการมหาวิทยาลัย (Universities)ปี 2558 (2015)
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)955
2มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)837
3มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)661
4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)486
5มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)424
6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University)334
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (Rajamangala University of Technology)274
8มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)250
9มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)237
10มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)234
11มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)226
12มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)211
13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)133
14สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)106
15มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University)90
16มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University)86
17มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University)85
18มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology)71
19มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi)64
20มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University)46
มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University)
หมายเหตุ : ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2558 จำนวน 278 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
: จำนวนบทความที่แสดงแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีการนับซ้ำ เพราะ 1 บทความอาจต้องอาศัยการเขียนร่วมกันของนักวิจัยจาก 2 มหาวิทยาลัยหรือมากกว่า
Remark : Data from Thai Journal Citation Index (TCI) Database in 2015, which include 278 scientific and technological journals.
: Number of publications counted for each university may include duplication are to coauthorship.
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Source : Thailand Research Fund (TRF)
(Visited 80 times, 1 visits today)