สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T003 จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย (TCI) จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2558

    
AR-T003 จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย (TCI) จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2558
AR-T003 Number of times cited by the top 10 Thai-Journals (TCI), 2015
อันดับ
(Rank)
ชื่อวารสาร (Name of Journal)จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง (Number of times cited)
2558
(2015)
1จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(Journal of the Medical Association of Thailand)
652
2วารสารเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข
(The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health)
292
3วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council)226
4วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (Journal of the Psychiatric Association of Thailand)179
5สงขลานครินทร์เวชสาร (Songklanagarind Medical Journal)165
6วารสารพยาบาลทหารบก (The Journal of The Royal Thai Army Nurses)150
7พยาบาลสาร (Nursing Journal)138
8รามาธิบดีพยาบาลสาร (Ramathibodi Nursing Journal)135
9ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal)129
10วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health)127
หมายเหตุ : ในปี 2558 ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวน 278 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Remark : Data from Thai-Journal Citation Index (TCI) in 2015, which include 278 scientific and technological journals.
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Source: Thailand Research Fund (TRF)
(Visited 43 times, 1 visits today)