สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T003 จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย (TCI) จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2559

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-3 จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย (TCI) จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2559
Table 7-3 Number of times cited by the top 10 Thai-Journals (TCI), 2016
อันดับ
(Rank)
ชื่อวารสาร
(Name of Journal)
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง
(Number of times cited)
1จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(Journal of the Medical Association of Thailand)
759
2วารสารสภาการพยาบาล
(Thai Journal of Nursing Council)
233
3วารสารพยาบาลทหารบก
(The Journal of The Royal Thai Army Nurses)
211
4สงขลานครินทร์เวชสาร
(Songklanagarind Medical Journal)
188
5ศรีนครินทร์เวชสาร
(Srinagarind Medical Journal)
185
6รามาธิบดีพยาบาลสาร
(Ramathibodi Nursing Journal)
182
7พยาบาลสาร
(Nursing Journal)
182
8วารสารพยาบาลศาสตร์
(Journal of Nursing Science)
182
9วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
(Journal of the Psychiatric Association of Thailand)
176
10วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
(Journal of Nursing Science and Health)
154
หมายเหตุ : ในปี 2559 ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวน 273 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Remark : Data from Thai-Journal Citation Index (TCI) in 2016, which include 273 scientific and technological journals.
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Source: Thailand Research Fund (TRF)
(Visited 39 times, 1 visits today)