สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T004 ค่าดัชนีผลกระทบของวารสารในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2558

    
AR-T004 ค่าดัชนีผลกระทบของวารสารในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2558
AR-T004 Journal Impact Factor (JIF) of Thai journals continuously cited in Thai-Journal Citation Index (TCI) Database top 10 Thai-Journals (TCI), 2015
อันดับ (Rank)ชื่อวารสาร (Name of Journal)ค่าดัชนีผลกระทบ (JIF: Journal impact factor)
1วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice)0.611
2วารสารพยาบาลทหารบก (The Journal of The Royal Thai Army Nurses)0.591
3วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (Journal of Phrapokklao Nursing College)0.583
4วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning)0.523
5วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima)0.520
6วารสารพยาบาลสาธารณสุข (Journal of Public Health Nursing)0.491
7วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. (Srinakharinwirot Science Journal)0.429
8วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council)0.418
9วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (Nursing Journal of the Ministry of Public Health)0.415
10วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing)0.407
หมายเหตุ : ค่า TCI Impact Factors ประกาศวันที่ 15 ก.ค. ของทุกปี
Remark : TCI Impact Factor is annually announced on 15th July.
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Source : Thailand Research Fund (TRF)
(Visited 55 times, 1 visits today)