สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T004 ค่าดัชนีผลกระทบของวารสารในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2559

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-4 ค่าดัชนีผลกระทบของวารสารในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง
จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2559
Table 7-4 Journal Impact Factor (JIF) of Thai journals continuously cited in Thai-Journal Citation Index (TCI) Database
Top 10 Thai-Journals (TCI), 2016
อันดับ (Rank)ชื่อวารสาร
(Name of Journal)
ค่าดัชนีผลกระทบ
(JIF: Journal impact factor)
1วารสารพยาบาลทหารบก
(The Journal of The Royal Thai Army Nurses)
0.674
2Thai Journal of Science and Technology0.630
3วารสารเกษตร
(Journal of Agriculture)
0.591
4Environment and Natural Resources Journal0.567
5วารสารเกื้อการุณย์
(Kuakarun Journal of Nursing)
0.545
6วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
(The Public Health Journal of Burapha University)
0.490
7แก่นเกษตร
(Khon Kaen Agriculture Journal)
0.483
8วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
(Songklanakarind Journal of Nursing)
0.455
9วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
(Thailand Concrete Association Journal)
0.444
10วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
(The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima)
0.429
หมายเหตุ : ค่า TCI Impact Factors ประกาศวันที่ 15 ก.ค. ของทุกปี
Remark : TCI Impact Factor is annually announced on 15th July.
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Source : Thailand Research Fund (TRF)
(Visited 36 times, 1 visits today)