สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T005 รายชื่อวารสารวิชาการไทยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) ปี 2559

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-5 รายชื่อวารสารวิชาการไทยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) ปี 2559
Table 7-5 List of Thai Journals cited in Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), 2016
อันดับ
(Rank)
ชื่อวารสาร
(Name of Journal)
จำนวนครั้งที่ได้รับอ้างอิง (Number of times cited)
2551
(2008)
2552
(2009)
2553
(2010)
2554
(2011)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
1The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1,269 1,537 1,574 2,349 2,450 2,715 2,682 2,655 2,744
2Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 249 278 297 314 369 453 597 660 698
3ScienceAsia 112 246 101 184 208 278 313 352 385
4Chiang Mai Journal of Science -- -- 59 116 186 196 253 307 410
5Asian Biomedicine 52 46 76 86 111 115 176 192 215
6Maejo International Journal of Science and Technology -- 16 22 45 99 106 119 163 164
7The Thai Journal of Veterinary Medicine -- 38 52 67 68 65 96 116 155
8Buffalo Bulletin -- -- 43 41 43 71 68 99 161
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Journal Citation Report® 2016 โดย Thomson Reuters
Remark : Data from Journal Citation Report® 2016 by Thomson Reuters.
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Source : Thailand Research Fund: TRF
(Visited 61 times, 1 visits today)