สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T005 รายชื่อวารสารวิชาการไทยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) ปี 2558

           
AR-T005 รายชื่อวารสารวิชาการไทยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) ปี 2558
AR-T005 List of Thai Journals cited in Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), 2015
อันดับ
(Rank)
ชื่อวารสาร
(Name of Journal)
จำนวนครั้งที่ได้รับอ้างอิง (Number of times cited)
2551
(2008)
2552
(2009)
2553
(2010)
2554
(2011)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
1วารสาร The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1,269 1,537 1,574 2,349 2,450 2,715 2,682 2,655
2วารสาร Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology249278297314369453597660
3วารสาร ScienceAsia112246101184208278313352
4วารสาร Chiang Mai Journal of Science----59116186196253307
5วารสาร Asian Biomedicine52467686111115176192
6วารสาร Maejo International Journal of Science and Technology--16224599106119163
7เวชสารสัตวแพทย์ (The Thai Journal of Veterinary Medicine)--385267686596116
8วารสาร Buffalo Bulletin----434143716899
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Journal Citation Report® 2015 โดย Thomson Reuters
Remark : Data from Journal Citation Report® 2015 by Thomson Reuters.
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Source : Thailand Research Fund: TRF
JCR สืบค้น 12 กันยายน
(Visited 65 times, 1 visits today)