สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T007 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศต่าง ๆ

     
AR-T007 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศต่าง ๆ
AR-T007 Number of R&D personnel (Full time equivalent: FTE) per publication by countries
ประเทศ
(Country)
จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ : คน-ปี
(Number of R&D personnel (Full time equivalent: FTE)) 1
ผลงานตีพิมพ์ 2559
(Number of publications) 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ S&T ต่อ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 1 คน
Number of publication per R&D personnel
(Full time equivalent: FTE )
สิงคโปร์ (Singapore) 42,500 11,851 0.279
เกาหลี (South Korea) 430,900 54,718 0.127
มาเลเซีย(Malaysia) 75,100 10,219 0.136
ไต้หวัน (Taiwan) 240,500 23,419 0.097
ไทย (Thailand) 89,617 7,430 0.083
ญี่ปุ่น (Japan) 895,300 75,048 0.084
จีน (China) 3,711,000 298,597 0.080
ฟิลิปปินส์ (Philippines) 36,500 1,147 0.031
ที่มา (Source): 1. IMD World Competitiveness Online 2016 (ข้อมูลปีล่าสุดของ IMD)
2. Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), As of 5 May 2017
(Visited 64 times, 1 visits today)