สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T007 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศต่าง ๆ

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-7 ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำแนกตามประเทศต่าง ๆ
Table 7-7 The number of publications per R&D personnel (Full Time Equivalent : FTE) by countries
ประเทศ
(Country)
จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ : คน-ปี
The number of R&D personnel
(Full Time Equivalent : FTE)(1)
ผลงานตีพิมพ์ ปี 2560
The number of
Publications, 2017(2)
จำนวนผลงานตีพิมพ์ S&T ต่อ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา 1 คน
The number of
Publications per R&D personnel
(Full Time Equivalent : FTE)
สิงคโปร์ (Singapore) 201645,10012,2200.271
เกาหลี (South Korea) 2016447,40055,4550.124
มาเลเซีย (Malaysia) 201582,40010,0960.123
ไต้หวัน (Taiwan) 2016251,00022,6240.090
ไทย (Thailand) 2018112,4008,1010.072
ญี่ปุ่น (Japan) 2016872,30075,7200.087
จีน (China) 20163,878,100330,0020.085
อินโดนีเซีย (Indonesia) 2015251,0002,2600.009
ฟิลิปปินส์ (Philippines) 201336,5001,2770.035
ที่มา (source):
(1) IMD World Competitiveness Online 2016
(2) Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), as of 3rd May 2018
(Visited 62 times, 1 visits today)