สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T009 จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงจำแนกตามหน่วยงานที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2558

     
AR-T009 จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงจำแนกตามหน่วยงานที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2558
AR-T009 Number of scientific and technological publications and the number of times cited by top 10 organizations, 2015
หน่วยงาน
(Organization)
จำนวนผลงานตีพิมพ์
(Number of publications)
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง
(Citing Articles without self-citations )
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงต่อ 1 บทความ (Average Citations per Item)
1. มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) 1,509 1,923 1.27
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) 1,367 1,318 0.96
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)8186420.78
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)6204170.67
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)5904240.72
6. มหาวิทยาลัยสงขลา (Songkla University)5304440.84
7. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(National Science Technology Development Agency)
3633951.09
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University)3232200.68
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(King Mongkuts University Of Technology Thonburi)
2762370.86
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree university of technology)2672971.11
ที่มา (Source): Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), As of 5 May 2017
(Visited 34 times, 1 visits today)