สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T009 จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงจำแนกตามหน่วยงานที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-9 จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนบุคลากรด้านวิชาการและจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง
จำแนกตามหน่วยงานที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2560
Table 7-9 The number of scientific The number of academic/research personnel and technological
Publications and the number of times cited by top 10 organizations, 2017
หน่วยงาน
(Organization)
จำนวนผลงานตีพิมพ์
(The number of
Publications)
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง
(The number of
Times cited)
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง
ต่อ 1 บทความ
(The number of
Citations per Publication)
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University)
1,6801,0680.82
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University)
1,4441,0890.75
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Chiang Mai University)
9154970.54
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Khon Kaen University)
7273580.49
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Kasetsart University)
6272610.42
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Prince of Songkla University)
6263170.51
7. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(National Science Technology Development Agency)
4122660.65
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(King Mongkut's University of Technology Thonburi)
3962460.62
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat University)
3221390.43
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Suranaree University of technology)
2731940.71
ที่มา (source):
Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), as of 3rd May 2018
(Visited 26 times, 1 visits today)