สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T010 จำนวนครั้งของผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงต่อบทความจำแนกตามสาขาวิชา 20 สาขาแรก ปี 2559

      
AR-T010 จำนวนครั้งของผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงต่อบทความจำแนกตามสาขาวิชา 20 สาขาแรก ปี 2559
AR-T010 Number of times the scientific and technological publications are cited by field top 20 , 2016
อันดับ(Rank)สาขาวิชา (Field)จำนวนผลงานตีพิมพ์
(Number of publications)
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง
(Citing Articles without self-citations )
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงต่อ 1 บทความ
(Number of times cited per publication)
1เคมี (CHEMISTRY)8459541.13
2วิศวกรรมศาสตร์ (ENGINEERING)7845710.73
3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ (SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS)6487571.17
4วัสดุศาสตร์ (MATERIALS SCIENCE)5825780.99
5ฟิสิกส์ (PHYSICS)5496531.19
6โรคติดชื้อ (INFECTIOUS DISEASES)3815041.32
7นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY)3683911.06
8เภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ (PHARMACOLOGY PHARMACY)3652620.72
9วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (FOOD SCIENCE TECHNOLOGY)3472390.69
10ชีวเคมีและอณูชีววิทยา (BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY)2962640.89
11เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ (BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY)2651590.60
12พฤกษศาสตร์ (PLANT SCIENCES)2401670.70
13เกษตรศาสตร์ (AGRICULTURE)2301430.62
14จุลชีววิทยา (MICROBIOLOGY)2263141.39
15อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH)2101220.58
16เวชศาสตร์เขตร้อน (TROPICAL MEDICINE)2051540.75
17ภูมิคุ้มกันวิทยา (IMMUNOLOGY)2033771.86
18วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ (POLYMER SCIENCE)1991150.58
19พลังงานเชื้อเพลิง (ENERGY FUELS)1872331.25
20คณิตศาสตร์ (MATHEMATICS)183670.37
ที่มา (Source): Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), As of 5 May 2017
(Visited 46 times, 1 visits today)