สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T010 จำนวนครั้งของผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงต่อบทความจำแนกตามสาขาวิชา 20 สาขาแรก ปี 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-10 จำนวนครั้งของผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงต่อบทความจำแนกตามสาขาวิชา 20 สาขาแรก ปี 2560
Table 7-10 Number of scientific publications and citation statistics for top 20 fields, 2017
อันดับ
(Rank)
สาขาวิชา
(Field)
จำนวนผลงานตีพิมพ์
(The number of
Publications)
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง
(The number of
Times cited)
จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง
ต่อ 1 บทความ
(The number of times
Cited per publication)
1เคมี
(Chemistry)
8667120.82
2วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)
8254830.59
3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ
(Science and other technological topics)
7644550.6
4วัสดุศาสตร์
(Materials Science)
6904890.71
5ฟิสิกส์
(Physics)
5455551.02
6โรคติดเชื้อ
(Infectious Diseases)
4754050.85
7วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(Food Science Technology)
4451290.29
8เภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์
(Pharmacology and Pharmacy)
3861480.38
9นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Sciences and Ecology)
3612930.81
10เวชศาสตร์เขตร้อน
(Tropical Medicine)
312840.27
11อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
(Public Environmental and Occupational Health)
306690.23
12เกษตรศาสตร์
(Agriculture)
289870.3
13ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
(Biochemistry and Molecular Biology)
2771550.56
14เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์
(Applied Biotechnology and Microbiology)
251990.39
15จุลชีววิทยา
(Microbiology)
2392581.08
16พฤกษศาสตร์
(Plant Sciences)
229820.36
17ภูมิคุ้มกันวิทยา
(Immunology)
2262771.23
18วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์
(Polymer Science)
224990.44
19พลังงานเชื้อเพลิง
(Energy Fuels)
2141700.79
20สัตวแพทยศาสตร์
(Veterinary Sciences)
206580.28
ที่มา (source):
Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), as of 3rd May 2018
(Visited 37 times, 1 visits today)