สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T003 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามยุทธศาสตร์ วทน.

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามยุทธศาสตร์ วทน.
หน่วย: ล้านบาท
หัวข้อยุทธศาสตร์ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน.
14,18612,54715,48910,0937,996
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน.
7577501,4893,2044,540
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.
2,9555,2833,7083,6723,978
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน.
49,15557,04764,43064,01069,532
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อในการพัฒนา วทน. ของประเทศ
22,06518,98818,13730,26530,864
รวม89,11994,615103,254111,243116,910
(Visited 58 times, 1 visits today)