สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T003 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามยุทธศาสตร์ วทน.

      
สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามยุทธศาสตร์ วทน.
2557255825592560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน.14,18612,54715,48910,093
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน.7577501,4893,204
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.2,9555,2833,7083,672
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน.49,15557,04764,43064,010
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อในการพัฒนา วทน. ของประเทศ22,06518,98818,13730,265
รวม89,11994,615103,254111,243
(Visited 67 times, 1 visits today)