สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T004 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกิจกรรม วทน. และหน่วยงาน

       
สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกิจกรรม วทน. และหน่วยงาน
2557255825592560
INNOกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา---33,315,000
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์-12,500,000--
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี441,545,900366,824,800311,974,8001,244,907,900
กระทรวงสาธารณสุข63,662,800222,130,70072,284,30059,338,100
กระทรวงอุตสาหกรรม---80,273,600
รัฐวิสาหกิจ---102,000,000
สำนักนายกรัฐมนตรี678,820,100591,643,000685,988,700320,544,900
RDกท./งท.หมุนเวียน---1,943,131,300
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์70,258,900229,330,300543,929,600243,005,100
กระทรวงกลาโหม1,391,143,9001,135,655,5001,252,274,100763,797,100
กระทรวงการคลัง--8,415,1004,087,300
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา7,793,40024,889,40017,289,40013,088,800
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์-14,954,300--
กระทรวงคมนาคม-65,502,000103,593,700103,747,400
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม252,239,500144,286,000145,148,70041,368,500
กระทรวงพาณิชย์-5,936,00012,500,0004,300,000
กระทรวงวัฒนธรรม16,900,00022,136,600--
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,834,813,7003,272,268,7003,335,327,8002,436,135,700
กระทรวงศึกษาธิการ11,425,755,20013,094,885,40014,431,714,70011,571,408,500
กระทรวงสาธารณสุข1,047,155,9001,575,779,2002,467,329,3002,273,122,600
รัฐวิสาหกิจ---1,174,423,000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง1,392,500,0001,398,190,0001,465,909,6002,115,680,600
สำนักนายกรัฐมนตรี1,344,499,0001,567,847,3001,717,388,7001,030,683,300
หน่วยงานของศาล---4,000,000
หน่วยงานอิสระของรัฐ-1,500,000--
STETกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1,487,080,0001,526,338,3001,899,094,3001,711,391,700
กระทรวงคมนาคม234,240,600236,576,300236,156,100127,711,800
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร---24,984,000
กระทรวงพาณิชย์---1,264,200
กระทรวงมหาดไทย977,965,200188,012,000213,121,000210,947,500
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,025,569,7002,002,012,7002,167,649,3001,678,000,500
กระทรวงศึกษาธิการ38,621,901,10043,344,050,30049,179,129,40053,863,035,624
กระทรวงสาธารณสุข3,070,951,4003,139,543,1003,365,342,2003,700,433,800
รัฐวิสาหกิจ---480,433,500
สภากาชาดไทย175,355,000314,115,800133,342,20072,115,600
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง133,596,90084,500,00053,600,0008,000,000
สำนักนายกรัฐมนตรี---661,837,800
STSกท./งท.หมุนเวียน---241,000,000
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์148,015,900245,989,800566,887,100322,715,500
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3,365,647,0003,167,832,8002,461,192,8002,662,017,300
กระทรวงแรงงาน26,988,00031,535,000-5,817,700
กระทรวงกลาโหม99,216,300131,220,00058,331,900-
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา4,750,540,4001,107,283,600870,168,000912,955,900
กระทรวงคมนาคม109,881,000137,854,000201,922,400141,558,900
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1,400,202,0002,056,671,0002,119,269,6001,730,830,800
กระทรวงพลังงาน624,277,600589,602,300510,431,500591,259,700
กระทรวงพาณิชย์86,851,300112,529,00089,798,600274,030,000
กระทรวงมหาดไทย717,453,7002,156,013,7001,081,185,4001,188,573,200
กระทรวงยุติธรรม50,550,00062,398,900274,280,500262,858,100
กระทรวงวัฒนธรรม48,990,30057,812,300-100,146,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4,600,546,9004,365,409,0005,045,550,4004,495,626,400
กระทรวงศึกษาธิการ4,720,308,2004,486,850,2004,860,507,7004,547,524,000
กระทรวงสาธารณสุข255,139,600306,336,000512,186,900674,711,500
กระทรวงอุตสาหกรรม333,881,200403,417,900662,814,0001,203,733,900
รัฐวิสาหกิจ---1,328,780,400
สภากาชาดไทย86,378,70067,303,900--
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง400,000251,872,400-153,743,000
สำนักนายกรัฐมนตรี-82,406,000120,494,3002,297,074,500
หน่วยงานของศาล---5,886,000
หน่วยงานอิสระของรัฐ-212,854,600--
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100111,243,357,524
รัฐวิสาหกิจ---117,906,900
สภากาชาดไทย175,355,000314,115,800133,342,20072,115,600
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง24,000,00024,000,00024,000,000-
สำนักนายกรัฐมนตรี---661,837,800
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กาลังคน วทน.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา239,736,500257,191,000247,751,400226,107,000
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร---24,984,000
กระทรวงพาณิชย์---1,264,200
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี444,229,900461,510,300321,892,800183,825,200
กระทรวงศึกษาธิการ2,707,180,7002,994,408,6002,700,729,300487,706,600
รัฐวิสาหกิจ---403,240,100
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง60,500,00060,500,00029,600,0008,000,000
สำนักนายกรัฐมนตรี750,725,900892,164,500928,894,800357,249,100
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา---43,098,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี---14,630,000
กระทรวงศึกษาธิการ2,292,052,8002,355,357,8003,110,130,100552,407,800
สำนักนายกรัฐมนตรี--104,613,90042,161,500
กลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน.กระทรวงการคลัง--8,415,100
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10,000,000116,464,200--
กระทรวงแรงงาน26,988,00031,535,000--
กระทรวงพาณิชย์197,129,200
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี366,495,200386,365,700326,700,3001,114,859,500
กระทรวงอุตสาหกรรม-12,879,000--
รัฐวิสาหกิจ---88,912,200
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.กท./งท.หมุนเวียน---240,000,000
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์20,000,000118,049,200120,667,100-
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร825,132,800429,990,600488,110,5001,294,400,000
กระทรวงกลาโหม1,411,947,2001,201,875,50058,331,900
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา38,690,000--
กระทรวงคมนาคม46,426,00072,835,000-141,558,900
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม57,355,200123,975,70090,815,2004,349,100
กระทรวงพาณิชย์5,936,000
กระทรวงมหาดไทย841,674,700197,199,10042,565,700398,694,100
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,287,030,4003,454,242,5003,951,340,5002,164,723,000
กระทรวงศึกษาธิการ6,886,451,0004,150,215,8004,040,287,8004,634,576,400
กระทรวงสาธารณสุข71,277,600244,393,500211,505,400239,368,500
กระทรวงอุตสาหกรรม10,500,00017,650,00015,220,500261,276,300
รัฐวิสาหกิจ---404,534,400
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง1,441,996,9001,645,080,300346,909,600161,018,600
สำนักนายกรัฐมนตรี583,773,100675,682,800788,493,900125,869,200
หน่วยงานของศาล---4,000,000
หน่วยงานอิสระของรัฐ-214,354,600--
กลยุทธ์ที่ 5.4 การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน.กระทรวงการคลัง---4,087,300
กระทรวงพาณิชย์86,851,30088,429,00089,798,60044,400,800
กระทรวงยุติธรรม---36,389,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี---4,000,000
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.กท./งท.หมุนเวียน---1,944,131,300
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา---46,403,800
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม---28,912,300
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์-82,700,000125,153,90074,800,000
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2,100,986,9001,671,231,4001,392,250,500583,569,800
กระทรวงคมนาคม63,455,00065,019,00096,305,600103,747,400
กระทรวงพาณิชย์---20,000,000
กระทรวงมหาดไทย665,413,300752,623,9001,038,619,700789,879,100
กระทรวงวัฒนธรรม48,990,30057,812,300-100,146,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,989,421,3002,961,892,7003,564,826,5003,527,247,700
กระทรวงศึกษาธิการ---7,689,539,500
กระทรวงสาธารณสุข---39,298,100
กระทรวงอุตสาหกรรม184,553,300204,249,700205,768,000131,974,300
รัฐวิสาหกิจ---850,781,800
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง-4,982,1001,119,000,0002,106,343,000
สำนักนายกรัฐมนตรี--15,880,400658,272,700
หน่วยงานของศาล---5,886,000
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100111,243,357,524
(Visited 46 times, 1 visits today)