สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T005 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามหน่วยงาน และกิจกรรม วทน.

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามหน่วยงาน และกิจกรรม วทน.
หน่วย: บาท
 ชื่อหน่วยงานกิจกรรม วทน.ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี 2561
กท./งท.หมุนเวียนRD---1,943,131,3002,112,040,000
STS---241,000,000-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์INNO-12,500,000---
RD70,258,900229,330,300543,929,600243,005,100247,970,500
STS148,015,900245,989,800566,887,100322,715,500182,297,400
กระทรวงแรงงานRD----4,519,100
STET----47,900,000
STS26,988,00031,535,000-5,817,700235,385,900
กระทรวงกลาโหมRD1,391,143,9001,135,655,5001,252,274,100763,797,100770,152,600
STS99,216,300131,220,00058,331,900-71,930,000
กระทรวงการคลังRD--8,415,1004,087,300-
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาINNO---33,315,00040,794,000
RD7,793,40024,889,40017,289,40013,088,80010,042,300
STET1,487,080,0001,526,338,3001,899,094,3001,711,391,7001,161,799,200
STS4,750,540,4001,107,283,600870,168,000912,955,900300,389,700
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์RD-14,954,300---
กระทรวงคมนาคมRD-65,502,000103,593,700103,747,400-
STET234,240,600236,576,300236,156,100127,711,800-
STS109,881,000137,854,000201,922,400141,558,9008,112,500
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารSTET---24,984,00030,774,600
STS3,365,647,0003,167,832,8002,461,192,8002,662,017,3002,777,921,700
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม RD252,239,500144,286,000145,148,70041,368,50053,113,800
STS1,400,202,0002,056,671,0002,119,269,6001,730,830,8001,727,966,000
กระทรวงพลังงานSTS624,277,600589,602,300510,431,500591,259,700710,582,300
กระทรวงพาณิชย์RD-5,936,00012,500,0004,300,0006,565,400
STET---1,264,200-
STS86,851,300112,529,00089,798,600274,030,000320,641,900
กระทรวงมหาดไทยSTET977,965,200188,012,000213,121,000210,947,500209,727,000
STS717,453,7002,156,013,7001,081,185,4001,188,573,200899,975,000
กระทรวงยุติธรรมSTS50,550,00062,398,900274,280,500262,858,100260,029,300
กระทรวงวัฒนธรรมRD16,900,00022,136,600---
STS48,990,30057,812,300-100,146,0003,467,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีINNO441,545,900366,824,800311,974,8001,244,907,900701,972,300
RD2,834,813,7003,272,268,7003,335,327,8002,436,135,7002,586,808,600
STET2,025,569,7002,002,012,7002,167,649,3001,678,000,5001,409,046,700
STS4,600,546,9004,365,409,0005,045,550,4004,495,626,4007,235,109,700
กระทรวงศึกษาธิการINNO----13,717,600
RD11,425,755,20013,094,885,40014,431,714,70011,571,408,5008,028,186,200
STET38,621,901,10043,344,050,30049,179,129,40053,863,035,62460,261,905,332
STS4,720,308,2004,486,850,2004,860,507,7004,547,524,0004,773,265,800
กระทรวงสาธารณสุขINNO63,662,800222,130,70072,284,30059,338,10037,450,600
RD1,047,155,9001,575,779,2002,467,329,3002,273,122,6001,636,405,100
STET3,070,951,4003,139,543,1003,365,342,2003,700,433,8003,342,388,700
STS255,139,600306,336,000512,186,900674,711,5002,266,431,800
กระทรวงอุตสาหกรรมINNO---80,273,60060,676,400
RD----4,141,500
STS333,881,200403,417,900662,814,0001,203,733,9001,665,913,700
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดINNO----17,000,000
STS----402,395,600
รัฐวิสาหกิจINNO---102,000,000258,144,400
RD---1,174,423,000587,639,900
STET---480,433,500460,408,500
STS---1,328,780,4002,312,888,100
สภากาชาดไทยRD----930,700
STET175,355,000314,115,800133,342,20072,115,60028,238,000
STS86,378,70067,303,900--305,043,500
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงINNO----32,940,000
RD1,392,500,0001,398,190,0001,465,909,6002,115,680,6001,654,647,600
STET133,596,90084,500,00053,600,0008,000,000-
STS400,000251,872,400-153,743,000153,197,700
สำนักนายกรัฐมนตรีINNO678,820,100591,643,000685,988,700320,544,900135,124,600
RD1,344,499,0001,567,847,3001,717,388,7001,030,683,3001,141,129,400
STET---661,837,800792,942,100
STS-82,406,000120,494,3002,297,074,5002,406,703,400
หน่วยงานของศาลRD---4,000,0002,931,000
STS---5,886,000-
หน่วยงานอิสระของรัฐRD-1,500,000---
STS-212,854,600---
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100111,243,357,524116,909,821,732
INNO: กิจกรรมนวัตกรรม (Innovation)
  RD: กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (Research and experimental development)
STET: กิจกรรมการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological education and training)
 STS: กิจกรรมการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological service)
(Visited 34 times, 1 visits today)