สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T005 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามหน่วยงาน และกิจกรรม วทน.

       
สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามหน่วยงาน และกิจกรรม วทน.
2557255825592560
กท./งท.หมุนเวียนRD---1,943,131,300
STS---241,000,000
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์INNO-12,500,000--
RD70,258,900229,330,300543,929,600243,005,100
STS148,015,900245,989,800566,887,100322,715,500
กระทรวงแรงงานSTS26,988,00031,535,000-5,817,700
กระทรวงกลาโหมRD1,391,143,9001,135,655,5001,252,274,100763,797,100
STS99,216,300131,220,00058,331,900-
กระทรวงการคลังRD--8,415,1004,087,300
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาINNO---33,315,000
RD7,793,40024,889,40017,289,40013,088,800
STET1,487,080,0001,526,338,3001,899,094,3001,711,391,700
STS4,750,540,4001,107,283,600870,168,000912,955,900
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์RD-14,954,300--
กระทรวงคมนาคมRD-65,502,000103,593,700103,747,400
STET234,240,600236,576,300236,156,100127,711,800
STS109,881,000137,854,000201,922,400141,558,900
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารSTET---24,984,000
STS3,365,647,0003,167,832,8002,461,192,8002,662,017,300
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมRD252,239,500144,286,000145,148,70041,368,500
STS1,400,202,0002,056,671,0002,119,269,6001,730,830,800
กระทรวงพลังงานSTS624,277,600589,602,300510,431,500591,259,700
กระทรวงพาณิชย์RD-5,936,00012,500,0004,300,000
STET---1,264,200
STS86,851,300112,529,00089,798,600274,030,000
กระทรวงมหาดไทยSTET977,965,200188,012,000213,121,000210,947,500
STS717,453,7002,156,013,7001,081,185,4001,188,573,200
กระทรวงยุติธรรมSTS50,550,00062,398,900274,280,500262,858,100
กระทรวงวัฒนธรรมRD16,900,00022,136,600--
STS48,990,30057,812,300-100,146,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีINNO441,545,900366,824,800311,974,8001,244,907,900
RD2,834,813,7003,272,268,7003,335,327,8002,436,135,700
STET2,025,569,7002,002,012,7002,167,649,3001,678,000,500
STS4,600,546,9004,365,409,0005,045,550,4004,495,626,400
กระทรวงศึกษาธิการRD11,425,755,20013,094,885,40014,431,714,70011,571,408,500
STET38,621,901,10043,344,050,30049,179,129,40053,863,035,624
STS4,720,308,2004,486,850,2004,860,507,7004,547,524,000
กระทรวงสาธารณสุขINNO63,662,800222,130,70072,284,30059,338,100
RD1,047,155,9001,575,779,2002,467,329,3002,273,122,600
STET3,070,951,4003,139,543,1003,365,342,2003,700,433,800
STS255,139,600306,336,000512,186,900674,711,500
กระทรวงอุตสาหกรรมINNO---80,273,600
STS333,881,200403,417,900662,814,0001,203,733,900
รัฐวิสาหกิจINNO---102,000,000
RD---1,174,423,000
STET---480,433,500
STS---1,328,780,400
สภากาชาดไทยSTET175,355,000314,115,800133,342,20072,115,600
STS86,378,70067,303,900--
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงRD1,392,500,0001,398,190,0001,465,909,6002,115,680,600
STET133,596,90084,500,00053,600,0008,000,000
STS400,000251,872,400-153,743,000
สำนักนายกรัฐมนตรีINNO678,820,100591,643,000685,988,700320,544,900
RD1,344,499,0001,567,847,3001,717,388,7001,030,683,300
STET---661,837,800
STS-82,406,000120,494,3002,297,074,500
หน่วยงานของศาลRD---4,000,000
STS---5,886,000
หน่วยงานอิสระของรัฐRD-1,500,000--
STS-212,854,600--
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100111,243,357,524
(Visited 43 times, 1 visits today)