สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T008 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามยุทธศาสตร์ วทน. และกลยุทธ์ วทน.

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามยุทธศาสตร์ วทน. และกลยุทธ์ วทน.
หน่วย: ล้านบาท
หัวข้อยุทธศาสตร์หัวข้อกลยุทธ์ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562
1. การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน.กลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน13,256,830,80011,632,752,00013,130,538,3008,684,769,1006,870,948,10010,709,443,300
กลยุทธ์ที่ 1.2 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้695,720,100613,779,600685,988,700354,770,200135,124,600124,386,400
กลยุทธ์ที่ 1.3 วทน.เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน48,153,00010,722,30050,487,800---
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน185,047,300290,096,6001,621,548,8001,053,384,700989,803,700879,157,800
2. การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน.กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา300,972,800416,627,1001,136,528,1002,415,307,8001,416,759,3001,482,552,100
กลยุทธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา456,507,300333,014,100352,804,300788,256,7003,122,903,7004,205,350,500
กลยุทธ์ที่ 2.3 การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า------
3. การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ867,836,0001,707,705,5001,240,573,2001,120,748,3001,087,115,8001,264,791,900
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก494,713,900496,901,500223,842,300121,141,40084,291,300102,787,000
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา1,154,063,1002,469,323,4001,395,638,4001,821,376,7002,195,125,6003,173,015,200
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ438,301,600609,093,000848,421,800608,747,000611,473,000495,238,600
4. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน.กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกาลังคนด้าน วทน. ของประเทศ42,661,035,10050,025,788,20056,986,573,40061,665,102,82466,565,432,03256,822,049,392
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กาลังคน วทน.4,202,373,0004,665,774,4004,228,868,3001,692,376,2001,386,520,500816,883,500
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม2,292,052,8002,355,357,8003,214,744,000652,297,3001,580,140,1001,473,211,400
5. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อในการพัฒนา วทน. ของประเทศกลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน.--8,415,100---
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.403,483,200547,243,900326,700,3001,400,900,900841,755,500425,132,400
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.15,522,254,90012,551,480,60010,154,248,10010,074,368,50014,415,109,50012,135,994,500
กลยุทธ์ที่ 5.4 การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน.86,851,30088,429,00089,798,60088,877,1001,293,0001,445,500
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.6,052,820,1005,800,511,1007,557,804,60018,700,932,80015,606,026,00013,501,015,200
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100111,243,357,524116,909,821,732107,612,454,692
(Visited 1 times, 1 visits today)