สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T008 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามยุทธศาสตร์ วทน. และกลยุทธ วทน.

       
สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามยุทธศาสตร์ วทน. และกลยุทธ วทน.
2557255825592560
01 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน.กลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน13,256,830,80011,632,752,00013,130,538,3008,684,769,100
กลยุทธ์ที่ 1.2 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้695,720,100613,779,600685,988,700354,770,200
กลยุทธ์ที่ 1.3 วทน.เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน48,153,00010,722,30050,487,800-
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน185,047,300290,096,6001,621,548,8001,053,384,700
02 การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน.กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา300,972,800416,627,1001,136,528,1002,415,307,800
กลยุทธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา456,507,300333,014,100352,804,300788,256,700
กลยุทธ์ที่ 2.3 การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า----
03 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ867,836,0001,707,705,5001,240,573,2001,120,748,300
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก494,713,900496,901,500223,842,300121,141,400
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา1,154,063,1002,469,323,4001,395,638,4001,821,376,700
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ438,301,600609,093,000848,421,800608,747,000
04 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน.กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกาลังคนด้าน วทน. ของประเทศ42,661,035,10050,025,788,20056,986,573,40061,665,102,824
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กาลังคน วทน.4,202,373,0004,665,774,4004,228,868,3001,692,376,200
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม2,292,052,8002,355,357,8003,214,744,000652,297,300
05 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อในการพัฒนา วทน. ของประเทศกลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน.--8,415,100-
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.403,483,200547,243,900326,700,3001,400,900,900
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.15,522,254,90012,551,480,60010,154,248,10010,074,368,500
กลยุทธ์ที่ 5.4 การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน.86,851,30088,429,00089,798,60088,877,100
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.6,052,820,1005,800,511,1007,557,804,60018,700,932,800
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100111,243,357,524
กลยุทธ์ที่ 1.2 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้16,900,00022,136,600-8,725,300
กลยุทธ์ที่ 1.3 วทน.เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน----
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน94,538,200145,456,3001,252,274,100763,797,100
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา52,258,90049,349,800453,351,300794,942,400
กลยุทธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา18,000,00097,280,500178,412,000104,016,500
กลยุทธ์ที่ 2.3 การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า----
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ----
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก-9,436,00050,751,300-
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา252,239,50088,168,90075,169,70062,428,400
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ----
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกาลังคนด้าน วทน. ของประเทศ----
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กาลังคน วทน.3,627,378,8004,084,287,0003,646,913,500707,318,700
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม2,052,722,0002,116,088,1003,110,130,100594,569,300
กลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน.--8,415,100
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.----
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.4,515,175,9004,601,679,0002,977,862,400491,287,000
กลยุทธ์ที่ 5.4 การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน.---4,087,300
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.1,864,375,7002,188,346,8003,145,347,00015,073,368,800
STETกลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน----
กลยุทธ์ที่ 1.2 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้----
กลยุทธ์ที่ 1.3 วทน.เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน----
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน----
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา----
กลยุทธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา----
กลยุทธ์ที่ 2.3 การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า----
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ----
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก----
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา----
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ----
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกาลังคนด้าน วทน. ของประเทศ42,547,035,10049,959,908,20056,986,573,40061,665,102,824
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กาลังคน วทน.295,843,100292,801,600260,861,100866,303,200
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม239,330,800239,269,700--
กลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน.----
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.----
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.3,644,450,900343,169,000-8,750,000
กลยุทธ์ที่ 5.4 การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน.----
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.----
STSกลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน5,903,697,5002,259,689,6002,456,059,8003,501,192,600
กลยุทธ์ที่ 1.2 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้---25,500,000
กลยุทธ์ที่ 1.3 วทน.เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน48,153,00010,722,30050,487,800-
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน90,509,100144,640,300369,274,700289,587,600
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา248,713,900354,777,300683,176,8001,502,365,400
กลยุทธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา438,507,300198,988,200133,036,300473,766,600
กลยุทธ์ที่ 2.3 การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า----
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ867,836,0001,707,705,5001,240,573,2001,120,748,300
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก494,713,900487,465,500173,091,000121,141,400
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา901,823,6002,381,154,5001,320,468,7001,758,948,300
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ438,301,600609,093,000848,421,800608,747,000
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกาลังคนด้าน วทน. ของประเทศ114,000,00065,880,000--
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กาลังคน วทน.279,151,100288,685,800321,093,700113,754,300
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม--104,613,90057,728,000
กลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน.----
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.403,483,200547,243,900326,700,300313,993,000
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.7,347,268,1007,593,319,4007,176,385,7009,574,331,500
กลยุทธ์ที่ 5.4 การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน.86,851,30088,429,00089,798,60084,789,800
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.3,762,258,5003,295,398,1004,141,838,8003,594,249,000
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100111,243,357,524
กลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน.กระทรวงการคลัง--8,415,100
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10,000,000116,464,200--
กระทรวงแรงงาน26,988,00031,535,000--
กระทรวงพาณิชย์197,129,200
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี366,495,200386,365,700326,700,3001,114,859,500
กระทรวงอุตสาหกรรม-12,879,000--
รัฐวิสาหกิจ---88,912,200
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.กท./งท.หมุนเวียน---240,000,000
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์20,000,000118,049,200120,667,100-
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร825,132,800429,990,600488,110,5001,294,400,000
กระทรวงกลาโหม1,411,947,2001,201,875,50058,331,900
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา38,690,000--
กระทรวงคมนาคม46,426,00072,835,000-141,558,900
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม57,355,200123,975,70090,815,2004,349,100
กระทรวงพาณิชย์5,936,000
กระทรวงมหาดไทย841,674,700197,199,10042,565,700398,694,100
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,287,030,4003,454,242,5003,951,340,5002,164,723,000
กระทรวงศึกษาธิการ6,886,451,0004,150,215,8004,040,287,8004,634,576,400
กระทรวงสาธารณสุข71,277,600244,393,500211,505,400239,368,500
กระทรวงอุตสาหกรรม10,500,00017,650,00015,220,500261,276,300
รัฐวิสาหกิจ---404,534,400
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง1,441,996,9001,645,080,300346,909,600161,018,600
สำนักนายกรัฐมนตรี583,773,100675,682,800788,493,900125,869,200
หน่วยงานของศาล---4,000,000
หน่วยงานอิสระของรัฐ-214,354,600--
กลยุทธ์ที่ 5.4 การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน.กระทรวงการคลัง---4,087,300
กระทรวงพาณิชย์86,851,30088,429,00089,798,60044,400,800
กระทรวงยุติธรรม---36,389,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี---4,000,000
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.กท./งท.หมุนเวียน---1,944,131,300
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา---46,403,800
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม---28,912,300
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์-82,700,000125,153,90074,800,000
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2,100,986,9001,671,231,4001,392,250,500583,569,800
กระทรวงคมนาคม63,455,00065,019,00096,305,600103,747,400
กระทรวงพาณิชย์---20,000,000
กระทรวงมหาดไทย665,413,300752,623,9001,038,619,700789,879,100
กระทรวงวัฒนธรรม48,990,30057,812,300-100,146,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,989,421,3002,961,892,7003,564,826,5003,527,247,700
กระทรวงศึกษาธิการ---7,689,539,500
กระทรวงสาธารณสุข---39,298,100
กระทรวงอุตสาหกรรม184,553,300204,249,700205,768,000131,974,300
รัฐวิสาหกิจ---850,781,800
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง-4,982,1001,119,000,0002,106,343,000
สำนักนายกรัฐมนตรี--15,880,400658,272,700
หน่วยงานของศาล---5,886,000
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100111,243,357,524
(Visited 41 times, 1 visits today)