สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T009 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกลยุทธ์ วทน. และประเภทกิจกรรม

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกลยุทธ วทน. และประเภทกิจกรรม
หน่วย: บาท
 หัวข้อกลยุทธ์กิจกรรม วทน.ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี 2561
กลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนINNO63,662,800222,130,70072,284,30066,138,10045,974,600
RD7,289,470,5009,150,931,70010,602,194,2005,117,438,4001,760,141,500
STS5,903,697,5002,259,689,6002,456,059,8003,501,192,6005,064,832,000
กลยุทธ์ที่ 1.2 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้INNO678,820,100591,643,000685,988,700320,544,900135,124,600
RD16,900,00022,136,600-8,725,300-
STS---25,500,000-
กลยุทธ์ที่ 1.3 วทน.เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนSTS48,153,00010,722,30050,487,800--
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชนRD94,538,200145,456,3001,252,274,100763,797,100770,152,600
STS90,509,100144,640,300369,274,700289,587,600219,651,100
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขาINNO-12,500,000-118,000,000128,238,300
RD52,258,90049,349,800453,351,300794,942,400379,050,100
STS248,713,900354,777,300683,176,8001,502,365,400909,470,900
กลยุทธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขาINNO-36,745,40041,356,000210,473,600168,594,000
RD18,000,00097,280,500178,412,000104,016,5001,530,984,300
STS438,507,300198,988,200133,036,300473,766,6001,423,325,400
กลยุทธ์ที่ 2.3 การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า------
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศSTS867,836,0001,707,705,5001,240,573,2001,120,748,3001,087,115,800
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกRD-9,436,00050,751,300--
STS494,713,900487,465,500173,091,000121,141,40084,291,300
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาRD252,239,50088,168,90075,169,70062,428,400172,292,300
STS901,823,6002,381,154,5001,320,468,7001,758,948,3002,022,833,300
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศRD----4,141,500
STS438,301,600609,093,000848,421,800608,747,000607,331,500
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกาลังคนด้าน วทน. ของประเทศSTET42,547,035,10049,959,908,20056,986,573,40061,665,102,82466,565,432,032
STS114,000,00065,880,000---
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กาลังคน วทน.INNO---5,000,0005,000,000
RD3,627,378,8004,084,287,0003,646,913,500707,318,700542,190,400
STET295,843,100292,801,600260,861,100866,303,200636,837,300
STS279,151,100288,685,800321,093,700113,754,300202,492,800
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมRD2,052,722,0002,116,088,1003,110,130,100594,569,300925,026,900
STET239,330,800239,269,700--531,860,800
STS--104,613,90057,728,000123,252,400
กลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน.RD--8,415,100--
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.INNO---1,086,907,900590,000,000
STS403,483,200547,243,900326,700,300313,993,000251,755,500
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.INNO15,360,00013,313,200--151,154,400
RD4,515,175,9004,601,679,0002,977,862,400491,287,0002,250,674,100
STET3,644,450,900343,169,000-8,750,00011,000,000
STS7,347,268,1007,593,319,4007,176,385,7009,574,331,50012,002,281,000
กลยุทธ์ที่ 5.4 การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน.RD---4,087,300-
STS86,851,30088,429,00089,798,60084,789,8001,293,000
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.INNO426,185,900316,766,200270,618,80033,315,00073,734,000
RD1,864,375,7002,188,346,8003,145,347,00015,073,368,80010,512,570,000
STS3,762,258,5003,295,398,1004,141,838,8003,594,249,0005,019,722,000
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100111,243,357,524116,909,821,732
INNO: กิจกรรมนวัตกรรม (Innovation)
  RD: กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (Research and experimental development)
STET: กิจกรรมการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological education and training)
 STS: กิจกรรมการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological service)
(Visited 29 times, 1 visits today)