สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T011 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกลยุทธ วทน. และพื้นที่

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

BG-T011 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกลยุทธ วทน. และพื้นที่    
หน่วย : บาท
งบประมาณภาครัฐ255725582559
กลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนกรุงเทพฯ และปริมณฑล499,034,2001,090,237,0009,460,234,200
ภาคเหนือ1,256,290,2001,414,968,7001,598,745,800
ภาคใต้127,176,700339,941,400519,088,300
ภาคกลาง52,000,00017,550,000260,040,000
ภาคตะวันตก41,498,000131,600,300
ภาคตะวันออก23,609,80049,089,300270,812,200
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ494,771,600573,633,500890,017,500
ส่วนกลาง10,803,948,3008,105,834,100
กลยุทธ์ที่ 1.2 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้กรุงเทพฯ และปริมณฑล681,487,100
ภาคตะวันตก2,250,800
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,250,800
ส่วนกลาง671,720,100602,157,200
ส่วนภูมิภาค24,000,00011,622,400
กลยุทธ์ที่ 1.3 วทน.เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนกรุงเทพฯ และปริมณฑล48,612,200
ภาคเหนือ1,875,600
ส่วนกลาง48,153,00010,722,300
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชนกรุงเทพฯ และปริมณฑล991,432,200
ภาคเหนือ34,016,100
ภาคใต้17,068,500
ภาคกลาง2,400,000
ภาคตะวันตก40,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12,125,000
ส่วนกลาง185,047,300290,096,600564,467,000
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล913,620,100
ภาคเหนือ38,705,800
ภาคใต้9,000,00022,706,500
ภาคกลาง8,985,000
ภาคตะวันตก27,231,800
ภาคตะวันออก28,185,500
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ97,093,400
ส่วนกลาง291,972,800416,627,100
กลยทุธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล253,941,400
ภาคเหนือ15,621,800
ภาคใต้5,706,000
ภาคกลาง3,777,400
ภาคตะวันตก29,792,300
ภาคตะวันออก7,535,500
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ36,429,900
ส่วนกลาง456,507,300333,014,100
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกรุงเทพฯ และปริมณฑล748,368,500
ภาคเหนือ10,500,000341,955,300
ภาคใต้10,500,00034,767,800
ภาคกลาง4,133,300
ภาคตะวันตก26,500,00010,820,800
ภาคตะวันออก3,000,00016,160,900
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6,500,0003,500,00084,366,600
ส่วนกลาง834,836,0001,601,944,000
ส่วนภูมิภาค78,261,500
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรุงเทพฯ และปริมณฑล775,000223,689,300
ภาคเหนือ5,500,000
ภาคใต้51,000
ภาคตะวันตก51,000
ภาคตะวันออก14,470,00038,406,70051,000
ส่วนกลาง480,243,900430,990,400
ส่วนภูมิภาค21,229,400
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนากรุงเทพฯ และปริมณฑล9,500605,074,950
ภาคเหนือ206,702,300190,971,400448,601,370
ภาคใต้1,347,500153,112,750
ภาคกลาง9,50015,013,620
ภาคตะวันตก28,50019,978,170
ภาคตะวันออก40,045,30046,226,340
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ150,0002,651,400107,631,200
ส่วนกลาง940,321,8002,233,788,300
ส่วนภูมิภาค6,417,000
อื่นๆ472,000472,000
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศกรุงเทพฯ และปริมณฑล552,005,400
ภาคเหนือ61,895,900
ภาคใต้32,475,200
ภาคกลาง10,069,200
ภาคตะวันตก10,069,200
ภาคตะวันออก10,069,200
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ171,837,700
ส่วนกลาง438,301,600609,093,000
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. ของประเทศกรุงเทพฯ และปริมณฑล1,157,727,8001,397,624,80028,671,734,500
ภาคเหนือ7,828,225,1009,338,952,30011,421,612,700
ภาคใต้3,128,275,8004,348,835,3005,082,012,800
ภาคกลาง463,054,600480,424,100572,363,300
ภาคตะวันตก250,439,600366,985,800662,214,000
ภาคตะวันออก1,028,761,9001,076,951,8002,379,097,300
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,962,949,5006,463,892,4008,197,538,800
ส่วนกลาง23,841,600,80026,552,121,700
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กำลังคน วทน.กรุงเทพฯ และปริมณฑล39,072,80059,083,6003,614,963,000
ภาคเหนือ75,371,100129,337,900133,534,900
ภาคใต้40,373,20039,207,30054,602,600
ภาคกลาง23,650,30026,591,70067,631,500
ภาคตะวันตก23,524,30031,323,50038,761,900
ภาคตะวันออก27,057,80053,735,30072,351,300
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ186,633,100213,831,500247,023,100
ส่วนกลาง3,786,690,4004,112,663,600
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพฯ และปริมณฑล255,582,100271,269,7001,958,863,600
ภาคเหนือ282,721,100302,999,800326,639,200
ภาคใต้136,040,500220,936,200232,755,500
ภาคกลาง4,465,20038,043,10095,906,400
ภาคตะวันตก3,354,000
ภาคตะวันออก38,354,200171,612,900169,073,200
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ299,078,100351,914,100428,152,100
ส่วนกลาง1,275,811,600998,582,000
กลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน.กรุงเทพฯ และปริมณฑล8,415,100
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.กรุงเทพฯ และปริมณฑล148,948,500
ภาคเหนือ36,071,800
ภาคตะวันออก141,680,000
ส่วนกลาง385,803,200547,243,900
ส่วนภูมิภาค17,680,000
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.กรุงเทพฯ และปริมณฑล309,222,00030,340,2007,181,876,000
ภาคเหนือ742,078,500706,189,600919,426,900
ภาคใต้464,761,900161,883,300250,731,600
ภาคกลาง19,190,00024,247,500585,528,800
ภาคตะวันตก29,056,60039,674,60069,016,100
ภาคตะวันออก51,709,00044,928,900194,776,100
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ145,238,300259,330,900892,915,900
ส่วนกลาง12,273,952,90011,284,885,60059,976,700
ส่วนภูมิภาค1,487,045,700
กลยุทธ์ที่ 5.4 การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน.กรุงเทพฯ และปริมณฑล89,798,600
ส่วนกลาง86,851,30088,429,000
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.กรุงเทพฯ และปริมณฑล6,087,520,800
ภาคเหนือ82,700,000375,404,000
ภาคใต้137,529,000
ภาคกลาง73,672,200
ภาคตะวันตก112,302,000
ภาคตะวันออก456,034,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ712,000315,342,600
ส่วนกลาง6,052,108,1005,717,811,100
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100
ที่มา : สำนักงบประมาณ ประมวลผลโดย สวทน.
(Visited 42 times, 1 visits today)