สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T012 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามพื้นที่ และกลยุทธ วทน.

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

BG-T012 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามพื้นที่ และกลยุทธ วทน.    
หน่วย : บาท
งบประมาณภาครัฐ255725582559
กรุงเทพฯ และปริมณฑลกลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน499,034,2001,090,237,0009,460,234,200
กลยุทธ์ที่ 1.2 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้681,487,100
กลยุทธ์ที่ 1.3 วทน.เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน48,612,200
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน991,432,200
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา913,620,100
กลยทุธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา253,941,400
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ748,368,500
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก775,000223,689,300
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา9,500605,074,950
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ552,005,400
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. ของประเทศ1,157,727,8001,397,624,80028,671,734,500
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กำลังคน วทน.39,072,80059,083,6003,614,963,000
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม255,582,100271,269,7001,958,863,600
กลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน.8,415,100
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.148,948,500
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.309,222,00030,340,2007,181,876,000
กลยุทธ์ที่ 5.4 การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน.89,798,600
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.6,087,520,800
ภาคเหนือกลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน1,256,290,2001,414,968,7001,598,745,800
กลยุทธ์ที่ 1.3 วทน.เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน1,875,600
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน34,016,100
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา38,705,800
กลยทุธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา15,621,800
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ10,500,000341,955,300
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก5,500,000
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา206,702,300190,971,400448,601,370
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ61,895,900
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. ของประเทศ7,828,225,1009,338,952,30011,421,612,700
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กำลังคน วทน.75,371,100129,337,900133,534,900
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม282,721,100302,999,800326,639,200
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.36,071,800
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.742,078,500706,189,600919,426,900
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.82,700,000375,404,000
ภาคใต้กลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน127,176,700339,941,400519,088,300
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน17,068,500
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา9,000,00022,706,500
กลยทุธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา5,706,000
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ10,500,00034,767,800
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก51,000
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา1,347,500153,112,750
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ32,475,200
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. ของประเทศ3,128,275,8004,348,835,3005,082,012,800
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กำลังคน วทน.40,373,20039,207,30054,602,600
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม136,040,500220,936,200232,755,500
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.464,761,900161,883,300250,731,600
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.137,529,000
ภาคกลางกลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน52,000,00017,550,000260,040,000
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน2,400,000
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา8,985,000
กลยทุธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา3,777,400
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ4,133,300
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา9,50015,013,620
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ10,069,200
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. ของประเทศ463,054,600480,424,100572,363,300
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กำลังคน วทน.23,650,30026,591,70067,631,500
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม4,465,20038,043,10095,906,400
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.19,190,00024,247,500585,528,800
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.73,672,200
ภาคตะวันตกกลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน41,498,000131,600,300
กลยุทธ์ที่ 1.2 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้2,250,800
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน40,000
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา27,231,800
กลยทุธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา29,792,300
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ26,500,00010,820,800
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก51,000
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา28,50019,978,170
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ10,069,200
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. ของประเทศ250,439,600366,985,800662,214,000
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กำลังคน วทน.23,524,30031,323,50038,761,900
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม3,354,000
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.29,056,60039,674,60069,016,100
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.112,302,000
ภาคตะวันออกกลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน23,609,80049,089,300270,812,200
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา28,185,500
กลยทุธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา7,535,500
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ3,000,00016,160,900
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก14,470,00038,406,70051,000
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา40,045,30046,226,340
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ10,069,200
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. ของประเทศ1,028,761,9001,076,951,8002,379,097,300
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กำลังคน วทน.27,057,80053,735,30072,351,300
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม38,354,200171,612,900169,073,200
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.141,680,000
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.51,709,00044,928,900194,776,100
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.456,034,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน494,771,600573,633,500890,017,500
กลยุทธ์ที่ 1.2 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้2,250,800
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน12,125,000
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา97,093,400
กลยทุธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา36,429,900
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ6,500,0003,500,00084,366,600
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา150,0002,651,400107,631,200
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ171,837,700
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. ของประเทศ4,962,949,5006,463,892,4008,197,538,800
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กำลังคน วทน.186,633,100213,831,500247,023,100
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม299,078,100351,914,100428,152,100
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.145,238,300259,330,900892,915,900
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.712,000315,342,600
ส่วนกลางกลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน10,803,948,3008,105,834,100
กลยุทธ์ที่ 1.2 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้671,720,100602,157,200
กลยุทธ์ที่ 1.3 วทน.เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน48,153,00010,722,300
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน185,047,300290,096,600564,467,000
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา291,972,800416,627,100
กลยทุธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา456,507,300333,014,100
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ834,836,0001,601,944,000
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก480,243,900430,990,400
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา940,321,8002,233,788,300
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ438,301,600609,093,000
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. ของประเทศ23,841,600,80026,552,121,700
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กำลังคน วทน.3,786,690,4004,112,663,600
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม1,275,811,600998,582,000
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.385,803,200547,243,900
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.12,273,952,90011,284,885,60059,976,700
กลยุทธ์ที่ 5.4 การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน.86,851,30088,429,000
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.6,052,108,1005,717,811,100
ส่วนภูมิภาคกลยุทธ์ที่ 1.2 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้24,000,00011,622,400
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ78,261,500
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก21,229,400
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา6,417,000
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.17,680,000
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.1,487,045,700
อื่นๆกลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา472,000472,000
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100
ที่มา : สำนักงบประมาณ ประมวลผลโดย สวทน.
(Visited 47 times, 1 visits today)