สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T013 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกลยุทธ์ วทน. และหน่วยงาน

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกลยุทธ วทน. และหน่วยงาน
หน่วย: บาท
หัวข้อกลยุทธ์ชื่อหน่วยงานปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี 2561
กลยุทธ์ที่ 1.1 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนกระทรวงแรงงาน---5,817,7008,574,300
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา4,711,850,4001,107,283,600870,168,000912,955,900300,389,700
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี---72,789,200122,699,400
กระทรวงศึกษาธิการ7,170,046,2008,598,312,1009,420,075,2002,883,613,900759,969,400
กระทรวงสาธารณสุข1,288,555,5001,859,852,4002,840,295,1002,728,505,6003,326,852,100
สภากาชาดไทย86,378,70067,303,900---
สำนักนายกรัฐมนตรี---2,081,086,8002,352,463,200
กลยุทธ์ที่ 1.2 วทน.เพื่อการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้กระทรวงวัฒนธรรม16,900,00022,136,600---
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี---25,500,000-
กระทรวงศึกษาธิการ---8,725,300-
สำนักนายกรัฐมนตรี678,820,100591,643,000685,988,700320,544,900135,124,600.000
กลยุทธ์ที่ 1.3 วทน.เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์26,769,80010,722,30050,487,800--
กระทรวงมหาดไทย21,383,200----
กลยุทธ์ที่ 1.4 วทน.เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชนกระทรวงกลาโหม78,413,00065,000,0001,252,274,100763,797,100770,152,600
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์-14,954,300---
กระทรวงคมนาคม-65,502,000---
กระทรวงยุติธรรม50,550,00062,398,900274,280,500226,469,100193,440,300
กระทรวงสาธารณสุข6,125,200----
กระทรวงอุตสาหกรรม39,959,10082,241,40094,994,200--
สำนักนายกรัฐมนตรี10,000,000  63,118,50026,210,800
กลยุทธ์ที่ 2.1 วทน.เพื่อการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม---76,097,20058,540,300
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์63,258,90089,719,300643,442,900320,615,600148,788,600
กระทรวงคมนาคม--103,593,700--
กระทรวงพาณิชย์-22,900,000-16,800,00016,565,400
กระทรวงมหาดไทย-----
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี138,845,100135,204,000107,326,400677,904,700493,711,500
กระทรวงศึกษาธิการ--21,000,000--
กระทรวงอุตสาหกรรม98,868,80086,397,800261,165,100727,818,300560,741,000
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด----17,000,000
รัฐวิสาหกิจ---596,072,000118,362,500
สำนักนายกรัฐมนตรี-82,406,000--3,050,000
กลยุทธ์ที่ 2.2 วทน.เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขากระทรวงเกษตรและสหกรณ์18,000,00097,280,500165,912,000161,978,000127,030,400
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม--133,036,300--
กระทรวงพาณิชย์-1,200,00012,500,000-32,824,300
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี438,507,300234,533,60041,356,000463,340,1001,207,675,700
กระทรวงศึกษาธิการ----1,193,340,800
กระทรวงสาธารณสุข----1,000,000
กระทรวงอุตสาหกรรม---162,938,600500,132,500
รัฐวิสาหกิจ----60,900,000
กลยุทธ์ที่ 2.3 การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า------
กลยุทธ์ที่ 3.1 วทน.เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์87,074,10082,876,800---
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร429,527,300950,146,600580,831,800784,047,500807,149,600
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม351,234,600674,682,100574,075,200333,700,800254,466,200
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี---3,000,00025,500,000
กระทรวงอุตสาหกรรม--85,666,200--
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกระทรวงคมนาคม----8,112,500
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม384,931,700375,244,200124,191,20096,620,70066,908,800
กระทรวงพลังงาน109,782,200112,221,30048,899,80024,520,7009,270,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-9,436,00050,751,300--
กลยุทธ์ที่ 3.3 วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์3,172,0006,472,0005,153,0008,327,00024,010,400
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม629,370,700779,279,700928,953,700837,059,200974,460,400
กระทรวงพลังงาน514,495,400477,381,000461,531,700566,739,000701,312,300
กระทรวงมหาดไทย-1,206,190,700---
กระทรวงยุติธรรม----10,000,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7,025,000---53,000,000
กระทรวงศึกษาธิการ----24,207,500
รัฐวิสาหกิจ---407,189,500408,135,000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง---2,062,000-
กลยุทธ์ที่ 3.4 วทน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศกระทรวงคมนาคม--105,616,800--
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม229,549,300247,775,300413,346,700352,362,000345,918,200
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี208,752,300361,317,700329,458,30039,385,00035,237,300
กระทรวงอุตสาหกรรม----4,141,500
รัฐวิสาหกิจ---217,000,000226,176,000
กลยุทธ์ที่ 4.1 การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกาลังคนด้าน วทน. ของประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1,255,136,9001,294,036,7001,668,632,3001,485,284,700984,995,700
กระทรวงคมนาคม234,240,600236,576,300236,156,100127,711,800-
กระทรวงมหาดไทย166,947,700188,012,000213,121,000210,947,500209,727,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,022,169,7002,002,012,7002,166,850,2001,563,466,1001,392,627,700
กระทรวงศึกษาธิการ35,712,233,80042,827,491,60049,179,129,40053,725,398,62459,696,605,932
กระทรวงสาธารณสุข3,070,951,4003,139,543,1003,365,342,2003,700,433,8003,342,388,700
รัฐวิสาหกิจ---117,906,900117,906,900
สภากาชาดไทย175,355,000314,115,800133,342,20072,115,60028,238,000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง24,000,00024,000,00024,000,000--
สำนักนายกรัฐมนตรี---661,837,800792,942,100
กลยุทธ์ที่ 4.2 การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้กาลังคน วทน.กระทรวงแรงงาน----47,900,000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา239,736,500257,191,000247,751,400226,107,000176,803,500
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร---24,984,000-
กระทรวงพาณิชย์---1,264,200-
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี444,229,900461,510,300321,892,800183,825,200168,698,300
กระทรวงศึกษาธิการ2,707,180,7002,994,408,6002,700,729,300487,706,600255,836,500
รัฐวิสาหกิจ---403,240,100383,215,100
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง60,500,00060,500,00029,600,0008,000,000-
สำนักนายกรัฐมนตรี750,725,900892,164,500928,894,800357,249,100354,067,100
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา---43,098,000-
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร----30,774,600
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม----59,252,400
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี---14,630,00067,500,000
กระทรวงศึกษาธิการ2,292,052,8002,355,357,8003,110,130,100552,407,8001,422,613,100
สำนักนายกรัฐมนตรี--104,613,90042,161,500-
กลยุทธ์ที่ 5.1 การส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน.กระทรวงการคลัง--8,415,100--
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาตลาด วทน.กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10,000,000116,464,200---
กระทรวงแรงงาน26,988,00031,535,000---
กระทรวงพาณิชย์   197,129,200130,047,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี366,495,200386,365,700326,700,3001,114,859,500681,708,500
กระทรวงอุตสาหกรรม-12,879,000---
รัฐวิสาหกิจ---88,912,20030,000,000
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐาน วทน.กท./งท.หมุนเวียน---240,000,000-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์20,000,000118,049,200120,667,100-10,291,600
กระทรวงแรงงาน----228,330,700
กระทรวงกลาโหม1,411,947,2001,201,875,50058,331,900--
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา38,690,000---2,486,900
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร825,132,800429,990,600488,110,5001,294,400,00066,275,900
กระทรวงคมนาคม46,426,00072,835,000-141,558,900-
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม57,355,200123,975,70090,815,2004,349,100-
กระทรวงพาณิชย์-5,936,000--100,803,400
กระทรวงมหาดไทย841,674,700197,199,10042,565,700398,694,100254,690,400
กระทรวงยุติธรรม----56,589,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,287,030,4003,454,242,5003,951,340,5002,164,723,0004,947,785,200
กระทรวงศึกษาธิการ6,886,451,0004,150,215,8004,040,287,8004,634,576,4005,214,383,200
กระทรวงสาธารณสุข71,277,600244,393,500211,505,400239,368,500577,583,800
กระทรวงอุตสาหกรรม10,500,00017,650,00015,220,500261,276,300632,771,500
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด----402,395,600
รัฐวิสาหกิจ---404,534,4001,358,252,100
สภากาชาดไทย----305,974,200
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง1,441,996,9001,645,080,300346,909,600161,018,600162,238,300
สำนักนายกรัฐมนตรี583,773,100675,682,800788,493,900125,869,20091,326,700
หน่วยงานของศาล---4,000,0002,931,000
หน่วยงานอิสระของรัฐ-214,354,600---
กลยุทธ์ที่ 5.4 การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนา วทน.กระทรวงการคลัง---4,087,300-
กระทรวงพาณิชย์86,851,30088,429,00089,798,60044,400,8001,293,000
กระทรวงยุติธรรม---36,389,000-
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี---4,000,000-
กลยุทธ์ที่ 5.5 การบริหารจัดการการดำเนินงานพัฒนา วทน.กท./งท.หมุนเวียน---1,944,131,3002,112,040,000
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม---28,912,300-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์-82,700,000125,153,90074,800,000120,146,900
กระทรวงแรงงาน----3,000,000
กระทรวงกลาโหม----71,930,000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา---46,403,80048,349,400
กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2,100,986,9001,671,231,4001,392,250,500583,569,8001,904,496,200
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม----21,533,500
กระทรวงคมนาคม63,455,00065,019,00096,305,600103,747,400-
กระทรวงพาณิชย์---20,000,00045,674,200
กระทรวงมหาดไทย665,413,300752,623,9001,038,619,700789,879,100645,284,600
กระทรวงวัฒนธรรม48,990,30057,812,300-100,146,0003,467,000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2,989,421,3002,961,892,7003,564,826,5003,527,247,7002,736,793,700
กระทรวงศึกษาธิการ---7,689,539,5004,510,118,500
กระทรวงสาธารณสุข---39,298,10034,851,600
กระทรวงอุตสาหกรรม184,553,300204,249,700205,768,000131,974,30032,945,100
รัฐวิสาหกิจ---850,781,800916,133,300
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง-4,982,1001,119,000,0002,106,343,0001,678,547,000
สำนักนายกรัฐมนตรี--15,880,400658,272,700720,715,000
หน่วยงานของศาล---5,886,000-
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100111,243,357,524116,909,821,732
(Visited 33 times, 1 visits today)