สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T001 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2554 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-1 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2554 - 2561
Table 1-1 Competitiveness Rankings for Thailand by factors, IMD: 2011 - 2018
ปัจจัย25542555255625572558255925602561Factor
20112012201320142015201620172018
1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ1015912131310101. Economic performance
1.1 เศรษฐกิจภายในประเทศ27471433463733341.1 Domestic economy
1.2 การค้าระหว่างประเทศ684586361.2 International trade
1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ34333129342837371.3 International investment
1.4 การจ้างงาน323433341.4 Employment
1.5 ระดับราคา23283137194528231.5 Prices
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ23262228272320222. Government efficiency
2.1 ฐานะการคลัง11181919141011182.1 Public finance
2.2 นโยบายทางภาษี765665462.2 Tax policy
2.3 โครงสร้างเชิงสถาบัน35323039343330352.3 Institutional framework
2.4 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจ39444351514438362.4 Business legislation
2.5 โครงสร้างทางสังคม47504855454444452.5 Societal framework
3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ19231825242525253. Business efficiency
3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคธุรกิจ33574449474341403.1 Productivity and efficiency
3.2 ตลาดแรงงาน242585863.2 Labor market
3.3 การเงิน19151021212324243.3 Finance
3.4 การบริหารจัดการ16191626252620243.4 Management practices
3.5 ทัศนคติและค่านิยม16171720242323173.5 Attitudes and values
4. โครงสร้างพื้นฐาน47494848464949484. Infrastructure
4.1 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป24262528303534314.1 Basic infrastructure
4.2 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี52504741444236364.2 Technological infrastructure
4.3 โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์40404046474748424.3 Scientific infrastructure
4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม54525553545257584.4 Health and environment
4.5 การศึกษา51525154485254564.5 Education
อันดับที่โดยรวม2730272930282730Overall ranking
จำนวนประเทศ5959606061616363Number of countries
ที่มา (Source): IMD World Competitiveness Yearbook 2011 - 2018
(Visited 657 times, 1 visits today)