สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T003 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2554 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2554 - 2561
Table 1-3 Technological infrastructure competitiveness ranking (IMD) of Thailand by criterion, 2011 - 2018
ตัวชี้วัด
Criterion
25542555255625572558255925602561
20112012201320142015201620172018
จำนวนประเทศ
Number of countries
5959606061616363
อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
Technological infrastructure Competitiveness ranking
5250474144423636
1. การลงทุนด้านโทรคมนาคม
(%GDP) Investment in telecommunications (% of GDP)
3935341415--1618
2. จำนวนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร 1,000 คน
Fixed telephone lines (per 1,000 inhabitants)
5455565652------
3. อัตราค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน
Fixed telephone tariffs (US$ per 3 minutes local call (peak))
5256362425------
4. จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 1,000 คน
Mobile telephone subscribers (per 1,000 inhabitants)
4444372222------
5. อัตราค่าบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่
Mobile telephone costs (US$ per minute local call, off-net (peak))
3456741113
6. ความพร้อมของเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการดำเนินธุรกิจ*
Communications technology (voice and data) meets business requirement*
5649504546433637
7. การเชื่อมโยงติดต่อสื่อสาร*
Connectivity of people and firms (telecom, IT, etc.) is highly extensive*
52494946474440--
8. สัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งโลก
Computers in use (worldwide share)
2424242424242525
9. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อประชากร 1,000 คน
Computers per capita (per 1,000 people)
5153555557555455
10. จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร 1,000 คน
Internet users (per 1,000 people)
5151525454545354
11. จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อประชากร 1,000 คน
Broadband subscribers (per 1,000 inhabitants)
5653545250535858
12. อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
Fixed broadband tariffs (monthly fee (residential), US$)
1616212021------
13. ความเร็วของอินเทอร์เน็ต
Internet bandwidth speed (per internet user (kbps))
5545383839362920
14. ทักษะแรงงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี*
Digital / technology skills are readily available*
5357505050515052
15. วิศวกรที่มีคุณภาพ*
Qualified engineers are available in your labor market*
3737374342484440
16. ความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างบริษัท*
Technological cooperation between companies is developed*
3533293837413032
17. กองทุนร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี*
Public and private sector ventures are supporting technological development*
3738322935342326
18. สภาพแวดล้อมทางกฎหมายด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี*
Development and application of technology are supported by the legal environment*
4242403939423939
19. เงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี*
Funding for technological development is readily available*
3636353940373334
20. กฎระเบียบกับการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม*
Technological regulation supports business development and innovation*
45433938404136--
21. มูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง
High-tech exports (US$ millions)
1514151515151515
22. สัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
High-tech exports (% of manufacturing exports)
1011141213131113
23. ความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์
Cyber security
4449483747483838
24. การลงทุนด้านโทรคมนาคม (ค่าใช้จ่ายโดยรวมรายปี)
Investment in Telecommunications (Capital Expenditure Aggregate Annual Spending)
----------53----
25. สัดส่วนการจดทะเบียนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ 3G และ 4G
Mobile Broadband subscribers (3G&4G market,% of mobile market)
----------663
26. สัดส่วนการส่งออกบริการทางด้าน ICT ต่อการส่งออกบริการทั้งหมด
ICT service exports (% of service exports)**
----------444546
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็น ,-- = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว, ข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับเป็นข้อมูลดิบที่มีในปีล่าสุด
Remark: * Sample Survey data, -- = This criteria is not covered in that year, The data ranking and the raw data are not necessarily the same year.
ที่มา (Source): IMD World Competitiveness Yearbook 2011 - 2018
(Visited 245 times, 1 visits today)