สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T004 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2554 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2554 - 2561
Table 1-4 Scientific infrastructure competitiveness ranking (IMD) of Thailand by criterion, 2011 - 2018
ตัวชี้วัด
Criterion
25542555255625572558255925602561
20112012201320142015201620172018
จำนวนประเทศ
Number of countries
5959606061616363
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
Scientific infrastructure Competitiveness ranking
4040404647474842
1. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ
Total expenditure on R&D (US$ millions)
4545464242393634
2. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
Total expenditure on R&D per GDP
5353555552514745
3. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อประชากร**
Total expenditure on R&D per capita (US$)
5354565454535249
4. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
Business expenditure on R&D (US$ millions)
4445464038363229
5. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
Business expenditure on R&D per GDP
5150524546473736
6. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาของทั้งประเทศ
Total R&D personnel nationwide (Full-time equivalent: FTE)
2524253022191817
7. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาของทั้งประเทศต่อประชากร 1,000 คน
Total R&D personnel nationwide per capita (FTE)
4545494849494743
8. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชน**
Total R&D personnel in business enterprise (FTE)**
3735362626221920
9. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชนต่อประชากร 1,000 คน**
Total R&D personnel in business enterprise per capita (FTE)**
4848514544424138
10. จำนวนนักวิจัยแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลาต่อประชากร 1,000 คน
Researchers in R&D per capita (FTE per 1000 people)
----------494634
11. สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม
Science degrees (%)
--------------29
12. จำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Scientific articles (Scientific articles published by origin of author)
4038383737363636
13. จำนวนรางวัลโนเบล**
Nobel prizes
2727272727282929
14. จำนวนรางวัลโนเบลต่อประชากร
Nobel prizes per capita
2727272727282929
15. จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอภายในประเทศ
Patents applications
2033393837395239
16. จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอภายในประเทศต่อจำนวนประชากร
Patents applications per capita
3553485252526055
17. จำนวนสิทธิบัตรที่ให้กับคนในประเทศ
Patents granted to residents
4039414446474747
18. จำนวนสิทธิบัตรต่อประชากร 100,000 คน
Number of patents in force (per 100,000 inhabitants)
4545444649505956
19. สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมความรู้และเทคโนโลยีเข้มข้นต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
Value added of KTI industries (% of GDP)
----------414238
20. มาตรฐานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล*
Scientific research (public and private) is high by international standards*
4238444343454140
21. การดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์*
Researchers and scientists are attracted to your country*
3634363942383636
22. สภาพแวดล้อมทางกฎหมายเอื้อต่อการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์*
Scientific research legislation (Law relating to scientific research do encourage innovation)*
4339384543403836
23. การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา *
Intellectual property rights are adequately enforced*
5049525354464747
24. การถ่ายทอดความรู้*
Knowledge transfer is highly developed between companies and universities*
3932333744383734
25. ความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัท*
Innovative capacity of firms to generate new products, processes and/or services is high in your economy*
4432343851463742
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากการสำรวจ,** ข้อมูลพื้นฐาน , --- = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว, ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลการจัดอันดับซึ่งข้อมูลดิบไม่จำเป็นต้องเป็นปีเดียวกัน
Remark: * Survey data,** Background data, -- = This criteria is not measured in that year, The data is shown ranking and the raw data is not necessarily the same year
ที่มา (Source): IMD World Competitiveness Yearbook 2011 - 2018
(Visited 361 times, 2 visits today)