สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T005 น้ำหนักที่กำหนดและระดับรายได้สำหรับปัจจัยต่างๆ ในการจัดทำ GCI ของ WEF จำแนกตามระดับการพัฒนาของประเทศ

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-5 น้ำหนักที่กำหนดและระดับรายได้สำหรับปัจจัยต่างๆ ในการจัดทำ GCI ของ WEF จำแนกตามระดับการพัฒนาของประเทศ
Table 1-5 Sub-index weights for GCI and income thresholds for stages of development by WEF
ปัจจัย
(Factor)
ระดับการพัฒนา (Stage of development)
กลุ่มที่ 1 (Stage 1)ประเทศที่
อยู่ระหว่าง
การเปลี่ยนผ่าน
จากกลุ่มที่ 1
เป็นกลุ่มที่ 2
(Transition
from Stage 1
to Stage 2)
กลุ่มที่ 2 (Stage 2)ประเทศที่
อยู่ระหว่าง
การเปลี่ยนผ่าน
จากกลุ่มที่ 2
เป็นกลุ่มที่ 3
(Transition
from Stage 2
to Stage 3)
กลุ่มที่ 3 (Stage 3)
ประเทศที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยอาศัย
ปัจจัยการผลิต
(Factor-driven
economies)
ประเทศที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยอาศัย
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
(Efficiency-driven
economies)
ประเทศที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยอาศัย
นวัตกรรม
(Innovation-driven
economies)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร
(เหรียญสหรัฐ) (GDP per Capita (US$))
< 2,0002,000 - 2,9993,000 - 8,9999,000 - 17,000>17,000
ปัจจัยพื้นฐาน
(Basic requirements)
60%40 - 60%40%20 - 40%20%
ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ
(Efficiency enhancers)
35%35 - 50%50%50%50%
ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ
(Innovation and sophistication factors)
5%5 - 10%10%10 - 30%30%
ที่มา (Source): World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017 - 2018
* ในบางประเทศมีการนำปัจจัยอื่นมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับการพิจารณา เช่น พิจารณาจากสัดส่วนการส่งออกสินค้าเชิงวัตถุดิบ (Mineral products) ต่อการส่งออกรวม
(Visited 69 times, 1 visits today)