สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T006 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2551 – 2552 ถึงปี 2560 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-6 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2551 - 2552 ถึงปี 2560 – 2561
Table 1-6 Global Competitiveness Index ranking (GCI, WEF) of Thailand, 2008 - 2009 to 2017 – 2018
ปัจจัย
(Factor)
2551 - 25522552 - 25532553 - 25542554 - 25552555 - 25562556 - 25572557 - 25582558 - 25592559 - 25602560 - 2561
2008 - 20092009 - 20102010 - 20112011 - 20122012 - 20132013 - 20142014 - 20152015 - 20162016 - 20172017 - 2018
1. ปัจจัยพื้นฐาน
(Basic requirements )
43434846454940424441
2. ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ
(Efficiency enhancers)
36403943474039383735
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
(Technological readiness)
66636884847865586361
3. ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ
(Innovation and sophistication factors)
46474951555254484747
นวัตกรรม
(Innovation)
54575254686667575450
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Competitiveness Index (GCI))34363839383731323432
จำนวนประเทศ
(Number of countries)
134133139142144148144140138137
ที่มา (Source): World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2008 - 2009 to 2017 - 2018.
(Visited 124 times, 1 visits today)