สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T007 อันดับความสามารถของปัจจัยย่อยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยีและด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2556 – 2557 ถึงปี 2560 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-7 อันดับความสามารถของปัจจัยย่อยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยีและด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2556 - 2557 ถึงปี 2560 – 2561
Table 1-7 Technological readiness and innovation sub-index ranking (GCI, WEF) of Thailand, 2013 - 2014 to 2017 - 2018
ปัจจัย
(Factor)
2556 - 25572557 - 25582558 - 25592559 - 25602560 - 2561คะแนน/ค่า (Value)ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด
ปี 2560 - 2561
(Best performer | Value,
2017 - 2018)
2013 - 20142014 - 20152015 - 20162016 - 20172017 - 20182560 - 2561
(2017 - 2018)
จำนวนประเทศ
(Number of countries)
148144140138137
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
(GCI: Global Competitiveness Index, 1-7 (best))
37313234324.7สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 5.8
1 ปัจจัยพื้นฐาน
(Basic requirements, 1-7 (best))
49404244415.1สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 6.4
  1st pillar: สถาบัน
  (Institutions, 1-7 (best))
78848284783.8ฟินแลนด์
Finland | 6.2
  2nd pillar: โครงสร้างพื้นฐาน
  (Infrastructure, 1-7 (best))
47484449434.7ฮ่องกง
Hong Kong | 6.7
  3rd pillar: สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค
  (Macroeconomic environment, 1-7 (best))
3119271396.2นอร์เวย์
Norway | 6.6
  4th pillar: สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (Health and primary education, 1-7 (best))
81666786905.5ฟินแลนด์
Finland | 6.9
2 ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ
(Efficiency enhancers, 1-7 (best))
40393837354.6สหรัฐอเมริกา
United States | 6.0
  5th pillar:การฝึกอบรมและการศึกษาขั้นสูง
  (Higher education and training, 1-7 (best))
66595662574.6สิงคโปร์
Singapore | 6.3
  6th pillar: ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า
  (Goods market efficiency, 1-7 (best))
34303037334.7สิงคโปร์
Singapore | 5.8
  7th pillar: ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน
  (Labor market efficiency, 1-7 (best))
62666771654.3สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 5.9
  8th pillar: พัฒนาการของตลาดการเงิน
  (Financial market development, 1-7 (best))
32343939404.4นิวซีแลนด์
New Zealand | 5.8
  9th pillar: ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
  (Technological readiness, 1-7 (best))
78655863614.5ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg | 6.5
    9.01 การมีเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้งาน
    (Availability of latest technologies, 1-7 (best))
75747070564.9ฟินแลนด์
Finland | 6.6
    9.02 ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีของภาคธุรกิจ
    (Firm-level technology absorption, 1-7 (best))
50555343424.9ไอซ์แลนด์
Iceland | 6.2
    9.03 การลงทุนทางตรงของต่างประเทศและการถ่ายทอด
         เทคโนโลยี
    (FDI and technology transfer, 1-7 (best))
36152842404.8ไอร์แลนด์
Ireland | 6.3
    9.04 สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร
    (Individuals using Internet, %)
979693948647.5ไอซ์แลนด์
Iceland | 98.2
    9.05 การเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
    (Broadband internet subscriptions/100 pop.)
757173716910.7สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 46.3
    9.06 สัดส่วนแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
         ต่อจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
    (Internet bandwidth, kb/s per user)
626555537549.2ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg | 6887.7
    9.07 จำนวนการจดทะเบียนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
         แบบเคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน
    (Mobile broadband subscriptions/100 pop.)
1313823342494.7สิงคโปร์
Singapore | 156.1
  10th pillar: ขนาดของตลาด
  (Market size, 1-7 (best))
22221818185.2จีน
China | 7.0
3 ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ
(Innovation and sophistication factors, 1-7 (best))
52544847473.9สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 5.9
  11th pillar:ศักยภาพทางธุรกิจ
  (Business sophistication, 1-7 (best))
40413543424.4สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 5.9
  12th pillar:นวัตกรรม
  (Innovation, 1-7 (best))
66675754503.5ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg | 5.8
    12.01 ขีดความสามารถด้านนวัตกรรม
    (Capacity for innovation, 1-7 (best))
87705470694.1ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg | 6.2
    12.02 คุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
    (Quality of scientific research institutions, 1-7 (best))
60615356564ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg | 6.6
    12.03 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
    (Company spending on R&D, 1-7 (best))
60564546433.6ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg | 6.1
    12.04 ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
         ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม
    (University-industry collaboration in R&D, 1-7 (best))
51464541393.9ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg | 5.8
    12.05 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงของภาครัฐ
    (Government procurement of advanced technology
    products, 1-7 (best))
1051149065563.4การ์ต้า
Qatar | 5.6
    12.06 ความเพียงพอของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร
    (Availability of scientists and engineers, 1-7 (best))
56544757564.1ฟินแลนด์
Finland | 6.0
    12.07 การยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่อประชากร 1 ล้านคน
    (PCT patents, applications/million pop.)
71676670661.5ญี่ปุ่น
Japan | 334.9
ที่มา (Source): World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013 - 2014 to 2017 - 2018
(Visited 143 times, 1 visits today)