สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T008 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ GII ปี 2554 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-8 อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ GII ปี 2554 - 2561
Table 1-8 Innovation sub-index ranking of Thailand by GII, 2011 - 2018
ปัจจัย
(Factor)
25542555255625572558255925602561
20112012201320142015201620172018
อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม (GII: Global Innovation Index)4857574855525144
ดัชนีประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Efficiency Ratio)5661766243532433
ดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม (Innovation input sub-index)4859575262576552
1) สถาบัน (Institutions)7195939492817565
2) ทุนมนุษย์และการวิจัย (Human capital and research)87101463660707257
3) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)7860607164687172
4) ศักยภาพทางการตลาด (Market sophistication)3333373441284228
5) ศักยภาพทางธุรกิจ (Business sophistication)2532605554496862
ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม (Innovation output sub-index)4656614950504344
6) ผลผลิตจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and technology outputs)6450534748464040
7) ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative outputs)3975766052575350
จำนวนประเทศ (Number of countries)125141142143141128127126
หมายเหตุ: -- =ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว Remark: -- = This criteria is not measured in that year
ที่มา (Source): The Global Innovation Index 2011 - 2018
(Visited 96 times, 1 visits today)