สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T009 รายละเอียดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ GII ปี 2557 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 1-9 รายละเอียดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ GII ปี 2557 - 2561
Table 1-9 Innovation sub-index ranking of Thailand by GII in detail, 2014 - 2018
ปัจจัย
(Factor)
2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)2560 (2017)2561 (2018)คะแนน/ค่า (Value)ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด ปี 2561
(Best performer | Value, 2018)
2561
(2018)
จำนวนประเทศ
(Number of countries)
143141128127126
อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย
(GII: Global Innovation Index, (Score 0-100))
485552514438สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 68.40
ดัชนีประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรม
(Innovation Efficiency Ratio)
62435324330.71สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 0.96
ดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม
(Innovation input sub-index, 1-7 (best))
526257655244.49สิงคโปร์
Singapore | 74.23
1) สถาบัน
(Institutions)
949281756561.95สิงคโปร์
Singapore | 94.65
1.1 สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง
(Political environment)
9510382796950.04สิงคโปร์
Singapore | 100.00
1.2 สภาพแวดล้อมทางด้านกฏหมาย
(Regulatory environment)
12211911111010251.83สิงคโปร์
Singapore | 98.55
1.3 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
(Business environment)
524854372183.99ฟินแลนด์
Finland | 92.99
2) ทุนมนุษย์และการวิจัย
(Human capital and research)
366070725732.52สิงคโปร์
Singapore | 73.28
2.1 การศึกษา
(Education)
674578859237.65บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
Bosnia and Herzegovina | 90.51
2.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา
(Tertiary education)
59392905534.18สิงคโปร์
Singapore | 96.60
2.3 การวิจัยพัฒนา
(Research and development)
514843403925.72เกาหลีใต้
Republic of Korea | 88.64
3) โครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure)
716468717242.28ฮ่องกง
Hong Kong | 68.91
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICTs)
817371717255.62อังกฤษ
United Kingdom | 93.83
3.2 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป
(General infrastructure)
434046516038.4นอร์เวย์
Norway | 73.36
3.3 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(Ecological sustainability)
707178778532.82มอลตา
Malta | 81.56
4) ศักยภาพทางการตลาด
(Market sophistication)
344128422855.14สหรัฐอเมริกา
United States of America | 85.12
4.1 เครดิต
(Credit)
656460584244.64สหรัฐอเมริกา
United States of America | 89.57
4.2 การลงทุน
(Investment)
213024504147.94แคนาดา
Canada | 77.10
4.3 การแข่งขันทางการค้า
(Trade & Competition)
356231262372.85สหรัฐอเมริกา
United States of America | 92.31
5) ศักยภาพทางธุรกิจ
(Business sophistication)
555449686230.53เนเธอร์แลนด์
Netherlands | 65.09
5.1 บุคลากรที่มีความรู้
(Knowledge workers)
483937857929.16จีน
China | 85.56
5.2 การเชื่อมโยงนวัตกรรม
(Innovation linkages)
949684858622.99อิสราเอล
Israel | 77.93
5.3 การดูดซับความรู้
(Knowledge absorption)
384440222839.45เนเธอร์แลนด์
Netherlands | 77.92
ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม
(Innovation output sub-index)
495050434531.51สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 67.13
6) ผลผลิตจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี
(Knowledge and technology outputs)
474846404030.78สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 74.88
6.1 การสร้างความรู้
(Knowledge creation)
625754475019.09สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 89.89
6.2 ผลกระทบเชิงความรู้
(Knowledge impact)
434944353144.06มอลตา
Malta | 67.04
6.3 การเผยแพร่ความรู้
(Knowledge diffusion)
524538393329.19ไอร์แลนด์
Ireland | 86.03
7) ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์
(Creative outputs)
605257535032.23สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 59.38
7.1 สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
(Intangibles assets)
858376626043.16จีน
China | 71.87
7.2 สินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์
(Creative goods and services)
272527202337.1ลัตเวีย
Latvia | 61.28
7.3 การสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์
(Online creativity)
63626567665.52เนเธอร์แลนด์
Netherlands | 67.09
หมายเหตุ: * คะแนนอยู่ในช่วง 0-100 คะแนน ยกเว้นดัชนีประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรมที่มีค่าประมาณ 1 (คำนวนจากสัดส่วนระหว่างดัชนีด้านทรัพยากรนวัตกรรมและดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม),
-- = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว
Remark: * Scores are normalized in the [0, 100] range except for the Efficiency Index, for which scores revolve around the number 1 (this index is calculated as the ratio between the Output and Input Sub-indices),
-- = This criteria is not measured in that year
ที่มา (Source): The Global Innovation Index 2014 - 2018
(Visited 193 times, 4 visits today)