สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT- T001 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2553 – 2560

ตารางที่ 1-1 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2553 - 2560         
Table 1-1 Competitiveness Rankings for Thailand by factors in WCY, IMD: 2010 - 2017
ปัจจัย25532554255525562557255825592560Factor
20102011201220132014201520162017
1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ610159121313101. Economic performance
1.1 เศรษฐกิจภายในประเทศ35274714334637331.1 Domestic economy
1.2 การค้าระหว่างประเทศ568458631.2 International trade
1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ38343331293428371.3 International investment
1.4 การจ้างงาน332343331.4 Employment
1.5 ระดับราคา4232831371945281.5 Prices
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ18232622282723202. Government efficiency
2.1 ฐานะการคลัง14111819191410112.1 Public finance
2.2 นโยบายการคลัง776566542.2 Fiscal policy
2.3 โครงสร้างเชิงสถาบัน32353230393433302.3 Institutional framework
2.4 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจ28394443515144382.4 Business legislation
2.5 โครงสร้างทางสังคม33475048554544442.5 Societal framework
3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ20192318252425253. Business efficiency
3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคธุรกิจ49335744494743413.1 Productivity and efficiency
3.2 ตลาดแรงงาน224258583.2 Labor market
3.3 การเงิน18191510212123243.3 Finance
3.4 การบริหารจัดการ13161916262526203.4 Management practices
3.5 ทัศนคติและค่านิยม19161717202423233.5 Attitudes and values
4. โครงสร้างพื้นฐาน46474948484649494. Infrastructure
4.1 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป26242625283035344.1 Basic infrastructure
4.2 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี48525047414442364.2 Technological infrastructure
4.3 โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์40404040464747484.3 Scientific infrastructure
4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม51545255535452574.4 Health and environment
4.5 การศึกษา47515251544852544.5 Education
อันดับที่โดยรวม2627302729302827Overall ranking
จำนวนประเทศ5859596060616163Number of countries
ที่มา (Source): International Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook 2010 - 17
(Visited 1,209 times, 1 visits today)