สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT- T001 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2552 – 2559

CT-T001 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2552 - 2559         
CT-T001 Competitiveness Rankings for Thailand by factors in WCY, IMD: 2009 - 2016
ปัจจัย25522553255425552556255725582559Factor
20092010201120122013201420152016
1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ146101591213131. Economic performance
1.1 เศรษฐกิจภายในประเทศ48352747143346371.1 Domestic economy
1.2 การค้าระหว่างประเทศ1656845861.2 International trade
1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ46383433312934281.3 International investment
1.4 การจ้างงาน433234331.4 Employment
1.5 ระดับราคา542328313719451.5 Prices
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ17182326222827232. Government efficiency
2.1 ฐานะการคลัง20141118191914102.1 Public finance
2.2 นโยบายการคลัง877656652.2 Fiscal policy
2.3 โครงสร้างเชิงสถาบัน26323532303934332.3 Institutional framework
2.4 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจ29283944435151442.4 Business legislation
2.5 โครงสร้างทางสังคม26334750485545442.5 Societal framework
3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ25201923182524253. Business efficiency
3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคธุรกิจ50493357444947433.1 Productivity and efficiency
3.2 ตลาดแรงงาน722425853.2 Labor market
3.3 การเงิน22181915102121233.3 Finance
3.4 การบริหารจัดการ15131619162625263.4 Management practices
3.5 ทัศนคติและค่านิยม19191617172024233.5 Attitudes and values
4. โครงสร้างพื้นฐาน42464749484846494. Infrastructure
4.1 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป29262426252830354.1 Basic infrastructure
4.2 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี36485250474144424.2 Technological infrastructure
4.3 โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์40404040404647474.3 Scientific infrastructure
4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม50515452555354524.4 Health and environment
4.5 การศึกษา47475152515448524.5 Education
อันดับที่โดยรวม2626273027293028Overall ranking
จำนวนประเทศ5758595960606161Number of countries
ที่มา : International Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook สืบค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2559
Source : International Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook 2009 - 2016. Search as of June 2, 2016
(Visited 399 times, 1 visits today)