สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T003 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2553 – 60

ตารางที่ 1-3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2553 - 60         
Table 1-3 Technological infrastructure competitiveness ranking (WCY, IMD) of Thailand by criterion, 2010 - 17
เกณฑ์การประเมินในการแข่งขัน25532554255525562557255825592560Criterion
20102011201220132014201520162017
จำนวนประเทศ5859596060616163Number of countries
อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี4852504741444236Technological infrastructure Competitiveness ranking
1.การลงทุนด้านโทรคมนาคม (%GDP)423935341415--161. Investment in telecommunications (% of GDP)
2. จำนวนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร 1,000 คน535455565652----2. Fixed telephone lines (per 1,000 inhabitants)
3. อัตราค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน515256362425----3. Fixed telephone tariffs (US$ per 3 minutes local call (peak))
4. จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 1,000 คน434444372222----4. Mobile telephone subscribers (per 1,000 inhabitants)
5. อัตราค่าบริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่3345674115. Mobile telephone costs (US$ per minute local call, off-net (peak))
6. ความพร้อมของเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการดำเนินธุรกิจ*45564950454643366. Communications technology (voice and data) meets business requirement*
7. การเชื่อมโยงติดต่อสื่อสาร*45524949464744407. Connectivity of people and firms (telecom, IT, etc.) is highly extensive*
8. สัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งโลก24242424242424258. Computers in use (worldwide share)
9. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อประชากร 1,000 คน50515355555755549. Computers per capita (per 1,000 people)
10. จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร 1,000 คน535151525454545310. Internet users (per 1,000 people)
11. จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อประชากร 1,000 คน545653545250535811. Broadband subscribers (per 1,000 inhabitants)
12. อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง161616212021--12. Fixed broadband tariffs (monthly fee (residential), US$)
13. ความเร็วของอินเทอร์เน็ต525545383839362913. Internet bandwidth speed (per internet user (kbps))
14. ทักษะแรงงานด้านดิจิดอลและเทคโนโลยี*525357505050515014. Digital / technology skills are readily available*
15. วิศวกรที่มีคุณภาพ*393737374342484415. Qualified engineers are available in your labor market*
16. ความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างบริษัท*343533293837413016. Technological cooperation between companies is developed*
17. กองทุนร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี*343738322935342317. Public and private sector ventures are supporting technological development*
18. สภาพแวดล้อมทางกฎหมายด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี*424242403939423918. Development and application of technology are supported by the legal environment*
19. เงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี*293636353940373319. Funding for technological development is readily available*
20. กฎระเบียบกับการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม*354543393840413620. Technological regulation supports business development and innovation*
21. มูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง141514151515151521. High-tech exports (US$ millions)
22. สัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม101011141213131122. High-tech exports (% of manufacturing exports)
23. ความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์--4449483747483823. Cyber security
24. การลงทุนด้านโทรคมนาคม (ค่าใช้จ่ายโดยรวมรายปี)------------53--24. Investment in Telecommunications (Capital Expenditure Aggregate Annual Spending)
25. สัดส่วนการจดทะเบียนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ 3G และ 4G------------6625. Mobile Broadband subscribers (3G&4G market,% of mobile market)
26. สัดส่วนการส่งออกบริการทางด้าน ICT ต่อการส่งออกบริการทั้งหมด------------444526. ICT service exports (% of service exports)**
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็น ,-- = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว, ข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับเป็นข้อมูลดิบที่มีในปีล่าสุด
Remark: * Sample Survey data, -- = This criteria is not covered in that year, The data ranking and the raw data are not necessarily the same year.
ที่มา (Source): International Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook 2010-2017
(Visited 413 times, 1 visits today)