สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T004 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2553 – 2560

ตารางที่ 1-4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2553 – 60         
Table 1-4 Scientific infrastructure competitiveness ranking (WCY, IMD) of Thailand by criterion, 2010 – 60
เกณฑ์การประเมินในการแข่งขัน25532554255525562557255825592560Criterion
20102011201220132014201520162017
จำนวนประเทศ5859596060616163Number of countries
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์4040404046474748Scientific infrastructure Competitiveness ranking
1. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ45454546424239361. Total expenditure on R&D (US$ millions)
2. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อ GDP53535355555251472. Total expenditure on R&D per GDP
3. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อประชากร**53535456545453523. Total expenditure on R&D per capita (US$)
4. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจเอกชน45444546403836324. Business expenditure on R&D (US$ millions)
5. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจเอกชนต่อ GDP51515052454647375. Business expenditure on R&D per GDP
6. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาของทั้งประเทศ28252425302219186. Total R&D personnel nationwide (Full-time equivalent: FTE)
7. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาของทั้งประเทศต่อประชากร 1,000 คน 47454549484949477. Total R&D personnel nationwide per capita (FTE)
8. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชน**38373536262622198. Total R&D personnel in business enterprise (FTE)**
9. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชนต่อประชากร 1,000 คน**48484851454442419. Total R&D personnel in business enterprise per capita (FTE)**
10. สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม----------------10. Science degrees (%)
11. จำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี394038383737363611. Scientific articles (Scientific articles published by origin of author)
12. รางวัลโนเบล**272727272727282912. Nobel prizes
13. รางวัลโนเบลต่อประชากร272727272727282913. Nobel prizes per capita
14. จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอภายในประเทศ192033393837395214. Patents applications
15. จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอภายในประเทศต่อจำนวนประชากร--3553485252526015. Patents applications per capita
16. จำนวนสิทธิบัตรที่ให้กับคนในประเทศ404039414446474716. Patents granted to residents
17. จำนวนสิทธิบัตรต่อประชากร 100,000 คน464545444649505917. Number of patents in force (per 100,000 inhabitants)
18. มาตรฐานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล*354238444343454118. Scientific research (public and private) is high by international standards*
19. การดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์*323634363942383619. Researchers and scientists are attracted to your country*
20. สภาพแวดล้อมทางกฎหมายเอื้อต่อการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์*364339384543403820. Scientific research legislation (Law relating to scientific research do encourage innovation)*
21. การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา *465049525354464721. Intellectual property rights are adequately enforced*
22. การถ่ายทอดความรู้*313932333744383722. Knowledge transfer is highly developed between companies and universities*
23. ความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัท*324432343851463723. Innovative capacity of firms to generate new products, processes and/or services is high in your economy*
24. นักวิจัยแบบทำงานเต็มเวลาต่อประชากร 1,000 คน------------494624. Researchers in R&D per capita (FTE per 1000 people)
25. สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมความรู้และเทคโนโลยีเข้มข้นต่อ GDP------------414225. Value added of KTI industries (% of GDP)
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากการสำรวจ,** ข้อมูลพื้นฐาน , --- = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว, ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลการจัดอันดับซึ่งข้อมูลดิบไม่จำเป็นต้องเป็นปีเดียวกัน
Remark: * Survey data,** Background data, -- = This criteria is not measured in that year, The data is shown ranking and the raw data is not necessarily the same year
ที่มา (Source): International Institute for Management Development, World Competitiveness Yearbook 2010-2017
(Visited 461 times, 1 visits today)