สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T004 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2552 – 2559

CT-T004 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2552 – 2559         
CT-T004 Scientific infrastructure competitiveness ranking (WCY, IMD) of Thailand by criterion, 2009 – 2016
เกณฑ์การประเมินในการแข่งขัน25522553255425552556255725582559Criterion
20092010201120122013201420152016
จำนวนประเทศ5758595960606161Number of countries
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์4040404040464747Scientific infrastructure Competitiveness ranking
1. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ44454545464242391. Total expenditure on R&D (US$ millions)
2. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อ GDP53535353555552512. Total expenditure on R&D per GDP
3. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อประชากร**52535354565454533. Total expenditure on R&D per capita (US$)
4. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจเอกชน43454445464038364. Business expenditure on R&D (US$ millions)
5. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจเอกชนต่อ GDP50515150524546475. Business expenditure on R&D per GDP
6. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาของทั้งประเทศ27282524253022196. Total R&D personnel nationwide (Full-time equivalent: FTE)
7. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาของทั้งประเทศต่อประชากร 1,000 คน 47474545494849497. Total R&D personnel nationwide per capita (FTE)
8. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชน**37383735362626228. Total R&D personnel in business enterprise (FTE)**
9. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชนต่อประชากร 1,000 คน**48484848514544429. Total R&D personnel in business enterprise per capita (FTE)**
10. สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม----------------10. Science degrees (%)
11. จำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี393940383837373611. Scientific articles (Scientific articles published by origin of author)
12. รางวัลโนเบล**262727272727272812. Nobel prizes
13. รางวัลโนเบลต่อประชากร262727272727272813. Nobel prizes per capita
14. จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอภายในประเทศ401920333938373914. Patents applications
15. จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอภายในประเทศต่อจำนวนประชากร----35534852525215. Patents applications per capita
16. จำนวนสิทธิบัตรที่ให้กับคนในประเทศ404040394144464716. Patents granted to residents
17. จำนวนสิทธิบัตรต่อประชากร 100,000 คน464645454446495017. Number of patents in force (per 100,000 inhabitants)
18. มาตรฐานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล*--3542384443434518. Scientific research (public and private) is high by international standards*
19. การดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์*--3236343639423819. Researchers and scientists are attracted to your country*
20. สภาพแวดล้อมทางกฎหมายเอื้อต่อการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์*433643393845434020. Scientific research legislation (Law relating to scientific research do encourage innovation)*
21. การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา *444650495253544621. Intellectual property rights are adequately enforced*
22. การถ่ายทอดความรู้*--3139323337443822. Knowledge transfer is highly developed between companies and universities*
23. ความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัท*--3244323438514623. Innovative capacity of firms to generate new products, processes and/or services is high in your economy*
24. นักวิจัยแบบทำงานเต็มเวลาต่อประชากร 1,000 คน***--------------4924. Researchers in R&D per capita (FTE per 1000 people)
25. สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมความรู้และเทคโนโลยีเข้มข้นต่อ GDP***--------------4125. Value added of KTI industries (% of GDP)
ที่มา : International Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook สืบค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2559
Source : International Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook 2009 - 2016. Search as of June 2, 2016
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากการสำรวจ,** ข้อมูลพื้นฐาน , ***เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นเกณฑ์ที่เพิ่มเข้ามาในปี 2016,--- = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว, ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลการจัดอันดับซึ่งข้อมูลดิบไม่จำเป็นต้องเป็นปีเดียวกัน
Remark: * Survey data,** Background data, ***These criteria have been added in 2016,-- = This criteria is not measured in that year, The data is shown ranking and the raw data is not necessarily the same year
(Visited 177 times, 1 visits today)