สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T005 น้ำหนักที่กำหนดและระดับรายได้สำหรับปัจจัยต่างๆในการจัดทำ GCI ของ WEF จำแนกตามระดับการพัฒนาของประเทศ

ตารางที่ 1-5 น้ำหนักที่กำหนดและระดับรายได้สำหรับปัจจัยต่างๆในการจัดทำ GCI ของ WEF จำแนกตามระดับการพัฒนาของประเทศ     
Table 1-5 Sub-index weights for GCI and income thresholds for stages of development by WEF
ปัจจัย (Factor)ระดับการพัฒนา (Stage of development)
ขั้นที่ 1 (Stage 1)ประเทศที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ 2ขั้นที่ 2 (Stage 2)ประเทศที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ 3ขั้นที่ 3 (Stage 3)
ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปัจจัยการผลิต (Factor-driven economies)(Transition from stage 1 to stage 2)ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปัจจัยด้านประสิทธิภาพ (Efficiency-driven economies)(Transition from stage 2 to stage 3)ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยนวัตกรรม (Innovation-driven economies)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร(เหรียญสหรัฐ) (GDP per Capita (US$))< 2,0002,000 - 2,9993,000 - 8,9999,000 - 17,000>17,000
ปัจจัยพื้นฐาน (Basic requirements)60%40 - 60%40%20 - 40%20%
ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency enhancers)35%35 - 50%50%50%50%
ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ (Innovation and sophistication factors)5%5 - 10%10%10 - 30%30%
ที่มา (Source): World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016-2017.
* ในบางประเทศมีการนำปัจจัยอื่นมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับการพิจารณา เช่น พิจารณาจากสัดส่วนการส่งออกสินค้าเชิงวัตถุดิบ (Mineral products) ต่อการส่งออกรวม
(Visited 98 times, 1 visits today)