สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T006 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2550 – 2551 ถึงปี 2558 – 2559

CT-T006 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2550 - 2551 ถึงปี 2558 - 2559          
CT-T006 Global Competitiveness Index ranking (GCI, WEF) of Thailand, 2007 - 2008 to 2015 – 2016
ปัจจัย (Factor)2550 - 512551 - 522552 - 532553 - 542554 - 552555 - 562556 - 572557 - 582558 - 59
(2007 – 08)(2008 – 09)(2009 – 10)(2010 – 11)(2011 – 12)(2012 – 13)(2013 – 14)(2014 – 15)(2015 – 16)
1. ปัจจัยพื้นฐาน (Basic requirements )404343484645494042
2. ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency enhancers)293640394347403938
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technological readiness)456663688484786558
3. ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ (Innovation and sophistication factors)394647495155525448
-    นวัตกรรม (Innovation)365457525468666757
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ283436383938373132
(Global Competitiveness Index (GCI))
จำนวนประเทศ (Number of countries)131134133139142144148144140
ที่มา : World Economic Forum, The Global Competitiveness Report สืบค้นวันที่ 4 เมษายน 2559
Source : World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008 to 2015-2016..Search as of April 4, 2016
(Visited 106 times, 1 visits today)