สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T006 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2550 – 51 ถึงปี 2559 – 60

ตารางที่ 1-6 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2550 - 51 ถึงปี 2559 - 60          
Table 1-6 Global Competitiveness Index ranking (GCI, WEF) of Thailand, 2007 - 08 to 2016 – 17
ปัจจัย (Factor)2550 - 512551 - 522552 - 532553 - 542554 - 552555 - 562556 - 572557 - 582558 - 592559 - 60
(2007 – 08)(2008 – 09)(2009 – 10)(2010 – 11)(2011 – 12)(2012 – 13)(2013 – 14)(2014 – 15)(2015 – 16)(2016 – 17)
1. ปัจจัยพื้นฐาน (Basic requirements )40434348464549404244
2. ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency enhancers)29364039434740393837
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technological readiness)45666368848478655863
3. ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ (Innovation and sophistication factors)39464749515552544847
-    นวัตกรรม (Innovation)36545752546866675754
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ28343638393837313234
(Global Competitiveness Index (GCI))
จำนวนประเทศ (Number of countries)131134133139142144148144140138
ที่มา (Source): World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2008-09 to 2016-17.
(Visited 233 times, 1 visits today)