สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T007อันดับความสามารถของปัจจัยย่อยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยีและด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2555 – 56 ถึงปี 2559-60

ตารางที่ 1-7 อันดับความสามารถของปัจจัยย่อยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยีและด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2555 - 56 ถึงปี 2559-60       
Table 1-7 Technological readiness and innovation sub-index ranking (GCI, WEF) of Thailand, 2012 - 13 to 2016 - 17
ปัจจัย2555 - 562556 - 572557 - 582558-592559-60คะแนน/ค่า (Value)ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด
ปี 2559 - 60
(Factor)(2012 – 13)(2013 – 14)(2014 – 15)(2015-16)(2016-17)2559 – 60
(2016-17)
(Best performer | Value,
2016 - 17)
จำนวนประเทศ (Number of countries)144148144140138
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย38373132344.6สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 5.8
(GCI: Global Competitiveness Index, 1-7 (best))
1 ปัจจัยพื้นฐาน (Basic requirements, 1-7 (best))45494042444.9สิงคโปร์ Singapore | 6.3
1st pillar: สถาบัน ( Institutions, 1-7 (best))77788482843.7ฟินแลนด์ Finland | 6.1
2nd pillar: โครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure, 1-7 (best))46474844494.4ฮ่องกง Hong Kong SAR | 6.6
3rd pillar: สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค27311927136.1นอร์เวย์ Norway | 6.8
(Macroeconomic environment, 1-7 (best))
4th pillar: สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Health and primary education, 1-7 (best))78816667865.5ฟินแลนด์ Finland | 6.8
2 ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency enhancers, 1-7 (best))47403938374.6สหรัฐอเมริกา United States | 5.8
5th pillar:การฝึกอบรมและการศึกษาขั้นสูง (Higher education and training, 1-7 (best))60665956624.5สิงคโปร์ Singapore | 6.2
6th pillar: ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า (Goods market efficiency, 1-7 (best))37343030374.7สิงคโปร์ Singapore | 5.7
7th pillar: ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor market efficiency, 1-7 (best))76626667714.2สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 5.9
8th pillar: พัฒนาการของตลาดการเงิน (Financial market development, 1-7 (best))43323439394.4นิวซีแลนด์ New Zealand | 5.7
9th pillar: ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technological readiness, 1-7 (best))84786558634.3ลักเซมเบิร์ก Luxembourg | 6.4
9.01 การมีเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้งาน (Availability of latest technologies, 1-7 (best))73757470704.8ฟินแลนด์ Finland | 6.6
9.02 ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีของภาคธุรกิจ54505553434.9ไอซ์แลนด์ Iceland | 6.2
(Firm-level technology absorption, 1-7 (best))
9.03 การลงทุนทางตรงของต่างประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี47361528424.7ไอร์แลนด์ Ireland | 6.3
(FDI and technology transfer, 1-7 (best))
9.04 สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร (Individuals using Internet, %)949796939439.3ไอซ์แลนด์ Iceland | 98.2
9.05 การเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง73757173719.2สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 46.0
(Broadband internet subscriptions/100 pop.)
9.06 สัดส่วนแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต846265555364.9ลักเซมเบิร์ก Luxembourg | 6887.7
(Internet bandwidth, kb/s per user )
9.07 จำนวนการจดทะเบียนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ต่อ12813138233475.3สิงคโปร์ Singapore | 156.1
ประชากร 100 คน (Mobile broadband subscriptions/100 pop.)
10th pillar: ขนาดของตลาด (Market size, 1-7 (best))22222218185.2จีน China | 7.0
3 ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ Innovation and sophistication factors, 1-7 (best)55525448473.8สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 5.8
11th pillar:ศักยภาพทางธุรกิจ (Business sophistication, 1-7 (best))46404135434.3สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 5.8
12th pillar:นวัตกรรม (Innovation, 1-7 (best))68666757543.4สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 5.8
12.01 ขีดความสามารถด้านนวัตกรรม (Capacity for innovation, 1-7 (best))79877054704.1สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 6.0
12.02 คุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Quality of scientific research institutions, 60606153564.1สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 6.4
1-7 (best))
12.03 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (Company spending on R&D, 74605645463.6สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 6.0
1-7 (best))
12.04 ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยและ46514645413.8ฟินแลนด์ Finland | 6.0
ภาคอุตสาหกรรม (University-industry collaboration in R&D, 1-7 (best))
12.05 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงของภาครัฐ9810511490653.3การ์ต้า Qatar | 5.6
(Government procurement of advanced technology products, 1-7 (best))
12.06 ความเพียงพอของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร57565447574.1ฟินแลนด์ Finland | 6.1
(Availability of scientists and engineers, 1-7 (best))
12.07 การยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่อประชากร 1 ล้านคน72716766701.4ญี่ปุ่น Japan | 334.9
(PCT patents, applications/million pop.)
ที่มา (Source): World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016-2017.
(Visited 188 times, 1 visits today)