สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T007อันดับความสามารถของปัจจัยย่อยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยีและด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2554 – 2555 ถึงปี 2558-2559

CT-T007 อันดับความสามารถของปัจจัยย่อยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยีและด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2554 - 2555 ถึงปี 2558-2559       
CT-T007 Technological readiness and innovation sub-index ranking (GCI, WEF) of Thailand, 2011 - 2012 to 2015 - 2016
ปัจจัย2554 - 552555 - 562556 - 572557 - 582558-59คะแนน/ค่า (Value)ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด
ปี 2558 - 59
(Factor)(2011 – 12)(2012 – 13)(2013 – 14)(2014 – 15)(2015-16)2558 – 59
(2015-16)
(Best performer | Value,
2015 - 16)
จำนวนประเทศ (Number of countries)142144148144140
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย39383731324.64สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 5.76
(GCI: Global Competitiveness Index, 1-7 (best))
1 ปัจจัยพื้นฐาน (Basic requirements, 1-7 (best))46454940424.94สิงคโปร์ Singapore | 6.36
1st pillar: สถาบัน ( Institutions, 1-7 (best))67777884823.69ฟินแลนด์ Finland | 6.10
2nd pillar: โครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure, 1-7 (best))42464748444.62ฮ่องกง Hong Kong SAR | 6.69
3rd pillar: สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค28273119275.68นอร์เวย์ Norway | 6.83
(Macroeconomic environment, 1-7 (best))
4th pillar: สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Health and primary education, 1-7 (best))83788166675.76ฟินแลนด์ Finland | 6.87
2 ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency enhancers, 1-7 (best))43474039384.56สหรัฐอเมริกา United States | 5.76
5th pillar:การฝึกอบรมและการศึกษาขั้นสูง (Higher education and training, 1-7 (best))62606659564.57สิงคโปร์ Singapore | 6.20
6th pillar: ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า (Goods market efficiency, 1-7 (best))42373430304.69สิงคโปร์ Singapore | 5.72
7th pillar: ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor market efficiency, 1-7 (best))30766266674.23สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 5.80
8th pillar: พัฒนาการของตลาดการเงิน (Financial market development, 1-7 (best))50433234394.38นิวซีแลนด์ New Zealand | 5.73
9th pillar: ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technological readiness, 1-7 (best))84847865584.24ลักเซมเบิร์ก Luxembourg | 6.42
9.01 การมีเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้งาน (Availability of latest technologies, 1-7 (best))82737574704.7ฟินแลนด์ Finland | 6.60
9.02 ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีของภาคธุรกิจ75545055534.9ไอซ์แลนด์ Iceland | 6.20
(Firm-level technology absorption, 1-7 (best))
9.03 การลงทุนทางตรงของต่างประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี32473615284.9ไอร์แลนด์ Ireland | 6.30
(FDI and technology transfer, 1-7 (best))
9.04 สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร (Individuals using Internet, %)939497969334.9ไอซ์แลนด์ Iceland | 98.20
9.05 การเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง77737571738.2สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 46.00
(Broadband internet subscriptions/100 pop.)
9.06 สัดส่วนแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต838462655546.8ลักเซมเบิร์ก Luxembourg | 6887.7
(Internet bandwidth, kb/s per user )
9.07 จำนวนการจดทะเบียนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ต่อ-128131382379.9สิงคโปร์ Singapore | 156.1
ประชากร 100 คน (Mobile broadband subscriptions/100 pop.)
10th pillar: ขนาดของตลาด (Market size, 1-7 (best))22222222185.25จีน China | 6.98
3 ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ Innovation and sophistication factors, 1-7 (best)51555254483.88สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 5.78
11th pillar:ศักยภาพทางธุรกิจ (Business sophistication, 1-7 (best))47464041354.36สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 5.79
12th pillar:นวัตกรรม (Innovation, 1-7 (best))54686667573.41สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 5.76
12.01 ขีดความสามารถด้านนวัตกรรม (Capacity for innovation, 1-7 (best))56798770544.1สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 6.00
12.02 คุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Quality of scientific research institutions, 59606061534สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 6.40
1-7 (best))
12.03 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (Company spending on R&D, 68746056453.5สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 6.00
1-7 (best))
12.04 ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยและ39465146454ฟินแลนด์ Finland | 6.00
ภาคอุตสาหกรรม (University-industry collaboration in R&D, 1-7 (best))
12.05 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงของภาครัฐ7298105114903.1การ์ต้า Qatar | 5.60
(Government procurement of advanced technology products, 1-7 (best))
12.06 ความเพียงพอของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร49575654474.3ฟินแลนด์ Finland | 6.10
(Availability of scientists and engineers, 1-7 (best))
12.07 การยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่อประชากร 1 ล้านคน63727167661.3ญี่ปุ่น Japan | 334.90
(PCT patents, applications/million pop.)
ที่มา : World Economic Forum, The Global Competitiveness Report สืบค้นวันที่ 4 เมษายน 2559
Source : World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011-2012 to 2015-2016..Search as of April 4, 2016
(Visited 81 times, 1 visits today)