สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T008 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านนวัตกรรมตามการจัดอันดับของ GII ปี 2553 – 2559

ตารางที่ 1-8 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านนวัตกรรมตามการจัดอันดับของ GII ปี 2553 - 59       
Table 1-8 Global Innovation Index ranking of Thailand by GII: 2010 - 16
ปัจจัย (Factor)2553255425552556255725582559
2010201120122013201420152016
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GII: Global Innovation Index)60485757485552
ดัชนีประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Efficiency Index)103566176624353
ดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม (Innovation input sub-index)60485957526257
1) สถาบัน (Institutions)82719593949281
2) ทุนมนุษย์และการวิจัย (Human capital and research)558710146366070
3) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)67786060716468
4) ศักยภาพทางการตลาด (Market sophistication)37333337344128
5) ศักยภาพทางธุรกิจ (Business sophistication)54253260555449
ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม (Innovation output sub-index)71465661495050
6) ผลผลิตจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and technology outputs)73645053474846
7) ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative outputs)80397576605257
จำนวนประเทศ (Number of countries)132125141142143141128
หมายเหตุ: -- =ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว Remark: -- = This criteria is not measured in that year
ที่มา (Source): The Global Innovation Index 2010 to 2016
(Visited 168 times, 1 visits today)