สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T009 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านนวัตกรรมตามการจัดอันดับของ GII ปี 2555 – 2559

ตารางที่ 1-9 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านนวัตกรรมตามการจัดอันดับของ GII ปี 2555 - 59       
Table 1-9 Innovation sub-index ranking of Thailand by GII, 2012 - 16
ปัจจัย2555 (2012)2556 (2013)2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)คะแนน/ค่า (Value)ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด ปี 2559
2559
(2016)
(Best performer | Value, 2016)
จำนวนประเทศ (Number of countries)141142143141128
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GII: Global Innovation Index, (Score 0-100))575748555236.5สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 66.28
ดัชนีประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Efficiency Index)61766243530.7ลักเซมเบิร์ก Luxembourg | 1.0
ดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม (Innovation input sub-index, 1-7 (best)) 595752625743.0สิงคโปร์ Singapore | 72.94
1) สถาบัน (Institutions)959394928154.7สิงคโปร์ Singapore | 94.9
1.1 สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (Political environment)10794951038244.4สิงคโปร์ Singapore | 96.7
1.2 สภาพแวดล้อมทางด้านกฏหมาย (Regulatory environment)12012112211911146.0สิงคโปร์ Singapore | 98.6
1.3 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business environment)595352485473.9ฟินแลนด์ Finland | 92.1
2) ทุนมนุษย์และการวิจัย (Human capital and research)1014636607030.7ฟินแลนด์ Finland | 68.1
2.1 การศึกษา (Education)979467457843.3บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzegovina | 90
2.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary education)103135939225.2สิงคโปร์ Singapore | 100
2.3 การวิจัยพัฒนา (Research and development)844951484323.4เกาหลีใต้ South Korea | 89.5
3) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)606071646842.8สิงคโปร์ Singapore | 69.1
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs)757481737148.4เกาหลีใต้ South Korea | 92.9
3.2 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป (General infrastructure)514543404640.1กาต้าร์ Qatar | 75.4
3.3 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Ecological sustainability)454170717839.8ฮ่องกง Hong Kong SAR | 70.5
4) ศักยภาพทางการตลาด (Market sophistication)333734412851.4สหรัฐอเมริกา USA | 86.6
4.1 เครดิต (Credit)715065646034.2สหรัฐอเมริกา USA | 86.5
4.2 การลงทุน (Investment)202721302448.8ฮ่องกง Hong Kong SAR | 80.0
4.3 การแข่งขันทางการค้า (Trade & Competition)317435623171.2สหรัฐอเมริกา USA | 93.4
5) ศักยภาพทางธุรกิจ (Business sophistication)326055544935.3สิงคโปร์ Singapore | 62.1
5.1 บุคลากรที่มีความรู้ (Knowledge workers)414748393746.6จีน China | 85.8
5.2 การเชื่อมโยงนวัตกรรม (Innovation linkages)878594968425.2บูร์กินาฟาโซ Burkina Faso | 76.3
5.3 การดูดซับความรู้ (Knowledge absorption)86338444033.9สิงคโปร์ Singapore | 71.0
ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม (Innovation output sub-index)566149505030.0สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 64.19
6) ผลผลิตจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and technology outputs)505347484629.0สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 67.0
6.1 การสร้างความรู้ (Knowledge creation)686462575415.2สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 88.2
6.2 ผลกระทบเชิงความรู้ (Knowledge impact)365243494441.1เอสโตเนีย Estonia | 64.9
6.3 การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge diffusion)404952453830.7ไอซ์แลนด์ Iceland | 86.8
7) ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative outputs)757660525731.1ไอซ์แลนด์ Iceland | 69.5
7.1 สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangibles assets)899585837640.4ลักเซมเบิร์ก Luxembourg | 72.0
7.2 สินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ (Creative goods and services)453727252734.9ไอซ์แลนด์ Iceland | 61.1
7.3 การสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์ (Online creativity)80816362658.7ไอซ์แลนด์ Iceland | 95.3
หมายเหตุ: * คะแนนอยู่ในช่วง 0-100 คะแนน ยกเว้นดัชนีประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรมที่มีค่าประมาณ 1 (คำนวนจากสัดส่วนระหว่างดัชนีด้านทรัพยากรนวัตกรรมและดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม), -- =ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว
Remark: * Scores are normalized in the [0, 100] range except for the Efficiency Index, for which scores revolve around the number 1 (this index is calculated as the ratio between the Output and Input Sub-indices),-- = This criteria is not measured in that year
ที่มา (Source): The Global Innovation Index 2012 to 2016
(Visited 171 times, 1 visits today)