สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T013 อันดับของประเทศไทยใน Networked Readiness Index ปี 2559

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-13 อันดับของประเทศไทยใน Networked Readiness Index ปี 2559       
Table 8-13 NRI ranking for Thailand, 2016
อันดับคะแนน
(Rank)(Score)
NRI 2014 (2557): 148 ประเทศ (Countries)674.0
NRI 2015 (2558): 143 ประเทศ (Countries)674.0
NRI 2016 (2559): 139 ประเทศ (Countries)624.2
ปัจจัยอันดับคะแนนปัจจัยอันดับคะแนน
(Factor)(Rank)(Score)(Factor)(Rank)(Score)
Aสภาพแวดล้อม (Environment subindex)544.2Cการใช้งาน (Usage subindex)634
1st pillar:Political and regulatory environment803.76th pillar:Individual usage644.3
1.01Effectiveness of law-making bodies*933.46.01Mobile phone subscriptions/100 pop30144.4
1.02Laws relating to ICT*873.66.02Individual using internet, %9334.9
1.03Judicial independence*594.16.03Households w/ personal computer, %8333.9
1.04Efficiency of legal system in settling disputes*553.96.04Households w/ Internet access, %8033.8
1.05Efficiency of legal system in challenging regs*563.76.05Broadband Internet subscriptions/100 pop738.5
1.06Intellectual property protection*1133.26.06Mobile broadband subscriptions/100 pop2379.9
1.07Software piracy rate, % software installed70716.07Use of virtual social network*136.3
1.08No. procedures to enforce a contract58367th pillar:Business usage513.9
1.09No. days to enforce a contract424407.01Firm-level technology absorption*534.9
2nd pillar:Business and innovation environment484.67.02Capacity for innovation*544.1
2.01Availability of latest technologies*704.77.03PCT patents, applications/million pop.691.3
2.02Venture capital availability*333.37.04Business-to-business Internet use*525
2.03Total tax rate, % profits2927.57.05Business-to-consumer Internet use*395.1
2.04No. days to start a business112287.06Extent of staff training*414.3
2.05No. procedures to start a business5468th pillar:Government usage693.8
2.06intensity of local competition*425.48.01Importance of ICT to gov’t vision*723.9
2.07Tertiary education gross enrollment rate, %5351.48.02Gov't success in ICT promotion*730.44
2.08Quality of management school*7748.03Government Online Service Index, 0–1 (best)853.8
2.09Gov’t procurement of advanced tech*903.1Dผลกระทบ (Impact subindex)653.7
Bความพร้อม (Readiness subindex)624.99th pillar:Economic impacts743.2
3rd pillar:Infrastructure and digital content674.39.01Impact of ICT on new services and products*424.8
3.01Electricity production, kWh/capita722,456.709.02ICT PCT patents, applications/million pop.750.2
3.02Mobile network coverage, % pop. Covered97979.03Impact of ICT on new organizational models*504.4
3.03Int’l Internet bandwidth, kb/s per user4854.89.04Knowledge-intensive jobs, % workforce9013.8
3.04Secure Internet servers/million pop.8123.310th pillars:Social impact574.3
10.1Impact of ICT on access to basic services*554.4
4th pillar:Affordability645.510.2Internet access in schools*544.6
4.01Mobile cellular tariffs, PPP $/min.160.0910.3ICT use & gov’t efficiency*704
4.02Fixed broadband Internet tariffs, PPP $/month8942.4710.4E-Participation Index, 0–1 (best)540.55
4.03Internet & telephony competition, 0–2 (best)971.63
5th pillar:Skills735
5.01Quality of educational system*743.6
5.02Quality of math & science education*793.9
5.03Secondary education gross enrollment rate, %8286.2
5.04Adult literacy rate, %3996.7
หมายเหตุ : * ข้อมูลจากการสำรวจความเห็น Remark : *Survey data are measured on a 1 to 7(best) Scale
ที่มา (Source) : The Global Information Technology Report 2016
(Visited 222 times, 1 visits today)