สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T015 ตัวชี้วัดทักษะด้าน ICT ภายใต้ดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6

ตารางที่ 8-15 ตัวชี้วัดทักษะด้าน ICT ภายใต้ดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6   
Table 8-15 Skills indicators in ICT Development Indicator of ASEAN +6 countries
ประเทศ (Country)อัตราการเข้าเรียน (Gross enrollment ratio)ค่าเฉลียจำนวนปีในโรงเรียน (Mean years of schooling)
ระดับมัธยมศึกษา (Secondary)ระดับอุดมศึกษา (Tertiary)
2558 (2015)2558 (2015)2558 (2015)
กลุ่มอาเซียน (ASEAN)
บรูไน (Brunei)99.131.78.8
กัมพูชา (Cambodia)45.015.84.4
อินโดนีเซีย (Indonesia)82.531.37.6
ลาว (Laos)57.217.35.0
มาเลเซีย (Malaysia)71.138.510.0
พม่า (Myanmar)51.313.44.1
ฟิลิปปินส์ (Philippines)88.435.88.9
สิงคโปร์ (Singapore)97.243.811.6
ไทย (Thailand)86.251.47.3
เวียดนาม (Vietnam)77.230.57.5
กลุ่มอาเซียนบวก 6 (ASEAN+6)
ออสเตรเลีย (Australia)137.686.613.0
จีน (China)96.230.27.5
อินเดีย (India)68.923.95.4
ญี่ปุ่น (Japan)101.962.411.5
นิวซีแลนด์ (New Zealand)117.279.712.5
เกาหลีใต้ (South Korea)97.795.311.9
ที่มา: รายงาน Measuring the Information Society 2016 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำหรับข้อมูลประเทศไทย)
Source: Measuring the Information Society 2016 (ITU), Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission of Thailand (Thailand data)
(Visited 100 times, 1 visits today)