สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T001 ดัชนีด้าน ICT ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาในปี 2550 – 2559

ตารางที่ 8-1 ดัชนีด้าน ICT ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาในปี 2550 - 2559          
Table 8-1 Key ICT indicators for developed and developing countries and the world (totals and penetration rates), 2007 - 2016
ประเทศ (Country)2007200820092010201120122013201420152016
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ (ล้านเลขหมาย) (Number of Fixed-telephone subscriptions: millions)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries)545.7544.0561.8552.9539.6526.0510.1497.5483.7470.9
ประเทศกำลังพัฒนา(Developing Countries)708.0705.4691.7676.1661.4652.4628.0592.8565.5541.7
ทั่วโลก (World) 1,253.7 1,249.4 1,253.5 1,229.0 1,201.0 1,178.4 1,138.1 1,090.3 1,049.2 1,012.6
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้ (ล้านเลขหมาย) (Number of mobile-cellular subscriptions: millions)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) 1,243.0 1,325.1 1,382.8 1,403.5 1,410.5 1,447.0 1,481.0 1,535.7 1,577.3 1,599.5
ประเทศกำลังพัฒนา(Developing Countries) 2,124.8 2,704.8 3,257.1 3,886.6 4,452.5 4,784.9 5,185.4 5,469.9 5,638.3 5,777.4
ทั่วโลก (World) 3,367.8 4,029.9 4,639.9 5,290.1 5,863.1 6,232.0 6,666.4 7,005.6 7,215.6 7,376.9
จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบเคลื่อนที่ (Number of active mobile-broadband subscriptions: millions)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries)225.0336.0450.0554.3706.6828.1926.0 1,012.8 1,092.6 1,140.2
ประเทศกำลังพัฒนา(Developing Countries)43.086.0165.0252.7475.2725.6 1,027.1 1,644.8 2,139.6 2,513.3
ทั่วโลก (World)268.0422.0615.0806.9 1,181.8 1,553.7 1,953.0 2,657.7 3,232.2 3,653.5
จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบประจำที่ (Number of fixed (wired)-broadband subscriptions: millions)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries)219.4250.4270.9290.7305.7320.6344.3353.7368.6380.2
ประเทศกำลังพัฒนา(Developing Countries)126.7160.5197.2235.6282.2314.8365.2376.5451.6503.7
ทั่วโลก (World)346.1411.0468.1526.3588.0635.3709.5730.3820.2883.9
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คน (Number of fixed line subscriptions per 100 inhabitants)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries)44.844.345.544.643.442.240.839.738.537.3
ประเทศกำลังพัฒนา(Developing Countries)13.012.812.411.911.511.210.69.99.38.8
ทั่วโลก (World)18.818.518.417.817.216.715.915.114.313.7
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คน (Number of mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries)102.0107.8112.1113.3113.5116.0118.4122.7125.7126.7
ประเทศกำลังพัฒนา(Developing Countries)39.149.058.268.577.482.187.891.493.094.1
ทั่วโลก (World)50.659.768.076.683.888.193.196.898.699.7
จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบเคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน (Number of active mobile-broadband subscriptions per 100 inhabitants)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries)18.527.536.644.756.866.474.080.987.190.3
ประเทศกำลังพัฒนา(Developing Countries)0.81.63.04.58.312.417.427.535.340.9
ทั่วโลก (World)4.06.39.011.516.721.727.336.744.249.4
จำนวนการใช้อินเตอร์เนตแบบประจำที่ต่อประชากร (Number of fixed (wired)-broadband subscriptions per 100 inhabitants)
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries)18.020.422.023.524.625.727.528.329.430.1
ประเทศกำลังพัฒนา(Developing Countries)2.32.93.54.24.95.46.26.37.48.2
ทั่วโลก (World)5.26.16.97.68.49.09.910.111.211.9
ที่มา: สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
Source: International Telecommunication Union (ITU)
(Visited 221 times, 1 visits today)