สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T004 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามภาค ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-4 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามภาค ปี 2550 - 2560
Table 8-4 Population 6 years of age and over using mobile telephone per 100 inhabitants by region, 2007 – 2017
ปี (Years)ทั่วราชอาณาจักร
(Whole Kingdom)
กรุงเทพมหานคร
(Bangkok)
ภาคกลาง
(Central)
ภาคเหนือ
(North)
ภาคใต้
(South)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast)
2550 (2007) 47.2 68.4 55.0 43.4 44.1 37.8
2551 (2008) 52.8 72.7 59.8 49.5 49.1 44.5
2552 (2009) 56.8 75.5 62.3 54.8 52.5 50.2
2553 (2010) 61.8 77.3 66.9 60.5 58.8 55.4
2554 (2011) 66.4 79.6 70.8 66.1 62.6 61.0
2555 (2012) 70.2 83.9 75.0 68.9 67.8 64.1
2556 (2013) 73.3 85.0 77.4 72.5 70.5 68.6
2557 (2014) 77.2 89.2 81.7 74.4 73.2 70.7
2558 (2015) 79.3 90.3 83.2 76.5 74.0 74.4
2559 (2016) 81.4 91.3 85.5 78.9 77.3 76.1
2560 (2017) 88.2 93.5 89.6 85.3 87.1 86.4
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2017
(Visited 141 times, 1 visits today)