สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T004 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามภาค ปี 2550 – 59

ตารางที่ 8-4 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามภาค ปี 2550 - 59      
Table 8-4 Population 6 years of age and over using mobile telephone per 100 inhabitants by region, 2007 – 16
ปี (Years)ทั่วราชอาณาจักร (Whole Kingdom)กรุงเทพมหานคร (Bangkok)ภาคกลาง (Central)ภาคเหนือ (North)ภาคใต้ (South)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast)
2550 (2007)47.268.455.043.444.137.8
2551 (2008)52.872.759.849.549.144.5
2552 (2009)56.875.562.354.852.550.2
2553 (2010)61.877.366.960.558.855.4
2554 (2011)66.479.670.866.162.661.0
2555 (2012)70.283.975.068.967.864.1
2556 (2013)73.385.077.472.570.568.6
2557 (2014)77.289.281.774.473.270.7
2558 (2015)79.390.383.276.574.074.4
2559 (2016)81.491.385.578.977.376.1
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2016
(Visited 56 times, 1 visits today)