สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T005 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-5 จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6
Table 8-5 Mobile telephone subscriptions per 100 inhabitants by country of ASEAN+6
ประเทศ
(Country)
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน
(Mobile telephone subscriptions per 100 inhabitants)
2556 (2013) 2557 (2014) 2558 (2015) 2559 (2016)
บรูไน (Brunei) 112.2 106.8 108.1 120.7
กัมพูชา (Cambodia) 133.9 132.7 133.0 124.9
อินโดนีเซีย (Indonesia) 125.4 128.8 132.6 149.1
ลาว (Laos) 68.1 67.0 53.1 55.4
มาเลเซีย (Malaysia) 144.7 148.8 143.9 141.2
พม่า (Myanmar) 12.8 54.0 75.7 89.3
ฟิลิปปินส์ (Philippines) 104.5 111.2 115.8 109.2
สิงคโปร์ (Singapore) 155.9 146.9 146.5 146.9
ไทย (Thailand) 140.1 144.4 152.7 172.6
เวียดนาม (Vietnam) 135.0 147.1 128.8 128.0
ออสเตรเลีย (Australia) 106.8 106.1 107.7 109.6
จีน (China) 88.7 92.3 92.2 96.9
อินเดีย (India) 70.8 74.5 78.1 87.0
ญี่ปุ่น (Japan) 116.3 122.2 126.5 129.8
เกาหลีใต้ (South Korea) 111.0 115.7 118.5 122.7
นิวซีแลนด์ (New Zealand) 105.8 112.1 121.8 125.0
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed) 118.2 122.0 124.5 127.3
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing) 87.8 91.4 92.7 96.3
ทั่วโลก (World) 93.1 96.7 98.2 101.5
ที่มา: สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
Source: International Telecommunication Union (ITU)
(Visited 97 times, 1 visits today)