สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T006 จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือ(ทุกประเภท) โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และภาค

ตาราง 8-6 จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือ(ทุกประเภท) โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และภาค             
Table 8-6 Population aged 6 years and over by computer/Internet/mobile phone/ Smart phone using, and region
ภาครวมการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer using)การใช้อินเตอร์เน็ต (Internet usage)การใช้โทรศัพท์มือถือทุกประเภท (Mobile using)การใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone)
Total%%%%
2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)2559 (2016)
ทั่วราชอาณาจักร (Whole Kingdom)62,286,73062,550,15762,804,82638.234.932.234.939.347.577.279.381.450.5
กรุงเทพมหานคร (Whole Kingdom)8,002,1258,034,8368,086,81554.652.350.554.560.669.289.290.391.370.3
ภาคกลาง (Central)17,756,74017,943,07318,139,88839.234.931.537.543.153.081.783.285.556.3
ภาคเหนือ (North)10,812,74510,799,69310,775,06334.131.430.130.633.541.474.476.578.945.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast)17,411,23117,423,37117,403,35432.530.127.026.930.236.070.774.476.139.3
ภาคใต้ (South)8,303,8898,349,1848,399,70637.332.829.532.737.246.373.274.077.348.7
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2016
(Visited 66 times, 1 visits today)