สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T006 จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือ(ทุกประเภท) โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และภาค

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตาราง 8-6 จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือ(ทุกประเภท) โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และภาค
Table 8-6 Population aged 6 years and over by computer/Internet/mobile phone/ Smart phone using, and region
ภาค รวม
(Total)
การใช้คอมพิวเตอร์
(Computer using)
การใช้อินเตอร์เน็ต
(Internet usage)
การใช้โทรศัพท์มือถือทุกประเภท
(Mobile using)
สมาร์ทโฟน
(Smart phone)
ฟีเจอร์โฟน
(Feature phone)
%%%%%
2558 (2015)2559 (2016)2560 (2017)2558 (2015)2559 (2016)2560 (2017)2558 (2015)2559 (2016)2560 (2017)2558 (2015)2559 (2016)2560 (2017)2560 (2017)2560 (2017)
ทั่วราชอาณาจักร
(Whole Kingdom)
62,550,15762,804,82663,052,11134.932.230.839.347.552.979.381.488.272.329.7
กรุงเทพมหานคร
(Whole Kingdom)
8,034,8368,086,8158,143,82952.350.549.260.669.274.590.391.393.585.516.1
ภาคกลาง
(Central)
17,943,07318,139,88818,346,44634.931.530.143.153.057.983.285.589.674.327.9
ภาคเหนือ
(North)
10,799,69310,775,06310,743,41431.430.127.733.541.445.476.578.985.366.734.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeast)
17,423,37117,403,35417,361,02830.127.026.230.236.042.574.476.186.465.636.5
ภาคใต้
(South)
8,349,1848,399,7068,457,39432.829.527.937.246.352.274.077.387.174.727.4
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2017
(Visited 305 times, 1 visits today)