สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T007 ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตาราง 8-7 ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี
Table 8-7 Percentage of household with computer by country of ASEAN+6
ประเทศ
(Country)
ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
(Percentage of households with computer)
2558 (2015)2559 (2016)
บรูไน (Brunei) 92.5 93.0
กัมพูชา (Cambodia) 9.8 10.5
อินโดนีเซีย (Indonesia) 18.7 19.1
ลาว (Laos) 11.4 12.3
มาเลเซีย (Malaysia) 67.6 72.2
พม่า (Myanmar) 11.3 13.6
ฟิลิปปินส์ (Philippines) 32.5 34.0
สิงคโปร์ (Singapore) 87.0 86.6
ไทย (Thailand) 29.5 28.4
เวียดนาม (Vietnam) 22.0 23.5
ออสเตรเลีย (Australia) 83.0 85.9
จีน (China) 49.6 52.5
อินเดีย (India) 14.1 15.2
ญี่ปุ่น (Japan) 79.7 81.0
เกาหลีใต้ (South Korea) 77.1 75.3
นิวซีแลนด์ (New Zealand) 82.3 86.6
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed)80.381.5
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing)32.934.3
ทั่วโลก (World)45.346.6
ที่มา : สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
Source : International Telecommunication Union (ITU)
(Visited 71 times, 1 visits today)