สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T008 การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2550 – 59

ตารางที่ 8-8 การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2550 - 59          
Table 8-8 Using of the Internet in Thailand, 2007 – 16
การใช้อินเตอร์เน็ต (Internet usage)2550 (2007)2551 (2008)2552 (2009)2553 (2010)2554 (2011)2555 (2012)2556 (2013)2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต (Percentage of population 6 years of age and over using Internet)15.518.220.122.423.725.028.934.939.347.5
ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต (Percentage of households with Internet)7.68.69.511.413.418.423.534.752.259.8
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2016
(Visited 252 times, 1 visits today)