สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T008 การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-8 การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2550 - 2560
Table 8-8 Using of the Internet in Thailand, 2007 – 2017
การใช้อินเตอร์เน็ต (Internet usage)2550 (2007)2551 (2008)2552 (2009)2553 (2010)2554 (2011)2555 (2012)2556 (2013)2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)2560 (2017)
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต
(Percentage of population 6 years of age and over using Internet)
15.518.220.122.423.725.028.934.939.347.552.9
ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต
(Percentage of households with Internet)
7.68.69.511.413.418.423.534.752.259.864.4
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2017
(Visited 825 times, 1 visits today)