สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T009 ร้อยละของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-9 ร้อยละของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร ปี 2550 - 2560
Table 8-9 Percentage of individuals using the Internet, 2007 – 2017
ปี (Years)ทั่วราชอาณาจักร
(Whole kingdom)
กรุงเทพมหานคร
(Bangkok)
ภาคกลาง
(Central)
ภาคเหนือ
(North)
ภาคใต้
(South)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast)
2550 (2007)15.529.915.715.612.711.9
2551 (2008)18.236.018.017.815.413.9
2552 (2009)20.138.019.319.517.516.7
2553 (2010)22.439.622.321.219.918.9
2554 (2011)23.740.623.123.121.020.3
2555 (2012)26.544.427.525.025.521.5
2556 (2013)28.948.829.827.229.123.2
2557 (2014)34.954.537.530.632.726.9
2558 (2015)39.360.643.133.537.230.2
2559 (2016)47.569.253.041.446.336.0
2560 (2017)52.974.557.945.442.552.2
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2017
(Visited 1,607 times, 1 visits today)