สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T009 ร้อยละของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร ปี 2550 – 59

ตารางที่ 8-9 ร้อยละของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร ปี 2550 - 59      
Table 8-9 Percentage of individuals using the Internet, 2007 – 16
ปี (Years)ทั่วราชอาณาจักร (Whole kingdom)กรุงเทพมหานคร (Bangkok)ภาคกลาง (Central)ภาคเหนือ (North)ภาคใต้ (South)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast)
2550 (2007)15.529.915.715.612.711.9
2551 (2008)18.236.018.017.815.413.9
2552 (2009)20.138.019.319.517.516.7
2553 (2010)22.439.622.321.219.918.9
2554 (2011)23.740.623.123.121.020.3
2555 (2012)26.544.427.525.025.521.5
2556 (2013)28.948.829.827.229.123.2
2557 (2014)34.954.537.530.632.726.9
2558 (2015)39.360.643.133.537.230.2
2559 (2016)47.569.253.041.446.336.0
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2016
(Visited 59 times, 1 visits today)