สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T011 การใช้อินเตอร์เน็ตของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน

ตารางที่ 8-11 การใช้อินเตอร์เน็ตของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน
Table 8-11 Using Internet by country of ASEAN
ประเทศ (Country)ร้อยละของประชากรที่ใช้อินเตอร์เน็ต (Individuals using the Internet)
2558 (2015)2559 (2016)
บรูไน (Brunei) 71.2 75.0
กัมพูชา (Cambodia) 19.0 25.6
อินโดนีเซีย (Indonesia) 22.0 25.4
ลาว (Laos) 18.2 21.9
มาเลเซีย (Malaysia) 71.1 78.8
พม่า (Myanmar) 21.7 25.1
ฟิลิปปินส์ (Philippines) 53.7 55.5
สิงคโปร์ (Singapore) 79.0 81.0
ไทย (Thailand) 39.3 47.5
เวียดนาม (Vietnam) 43.5 46.5
ออสเตรเลีย (Australia) 84.6 88.2
จีน (China) 50.3 53.2
อินเดีย (India) 26.0 29.5
ญี่ปุ่น (Japan) 91.1 92.0
เกาหลีใต้ (South Korea) 89.6 92.7
นิวซีแลนด์ (New Zealand) 88.2 88.5
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed) 77.4 79.6
ประเทศกำลังพัฒนา (Developing) 36.1 39.0
ทั่วโลก (World) 43.2 45.9
ที่มา: สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
Source: International Telecommunication Union (ITU)
(Visited 74 times, 1 visits today)