สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T013 ตัวชี้วัดด้านความเข้มข้นในการใช้ ICT ภายใต้ดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี 2559 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-13 ตัวชี้วัดด้านความเข้มข้นในการใช้ ICT ภายใต้ดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ปี 2559 - 2560
Table 8-13 Use indicators in ICT Development Indicator of ASEAN +6, 2016 - 2017
ประเทศ
(Country) 
ร้อยละของประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต
(Percentage of individuals using Internet)
จำนวนสมาชิกอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ต่อประชากร 100 คน
(Broadband subscriptions per 100 inhabitants)
แบบประจำที่
(Fixed (wired)-broadband)
แบบเคลื่อนที่
(Active mobile-broadband)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
กลุ่มอาเซียน (ASEAN)
บรูไน (Brunei) 75.0 N/A 8.5 9.6 123.7 127.1
กัมพูชา (Cambodia) 25.6 34.0 0.6 0.8 126.4 116.0
อินโดนีเซีย (Indonesia) 25.4 32.3 2.0 2.4 147.7 164.9
ลาว (Laos) 21.9 N/A 0.3 0.4 58.6 54.1
มาเลเซีย (Malaysia) 78.8 80.1 8.7 8.5 139.4 133.9
พม่า (Myanmar) 25.1 N/A 0.2 0.2 95.7 89.8
ฟิลิปปินส์ (Philippines) 55.5 N/A 2.9 3.2 116.2 110.4
สิงคโปร์ (Singapore) 81.0 84.4 26.0 25.9 150.5 146.8
ไทย (Thailand) 47.5 52.9 10.5 11.9 173.8 176.0
เวียดนาม (Vietnam) 46.8 N/A 9.6 11.8 127.5 125.6
กลุ่มอาเซียนบวก 6 (ASEAN+6)
ออสเตรเลีย (Australia) 88.2 86.5 30.7 32.4 110.1 112.7
จีน (China) 53.2 54.3 23.0 28.0 97.3 104.3
อินเดีย (India) 29.5 N/A 1.4 1.3 85.2 87.3
ญี่ปุ่น (Japan) 92.0 90.9 31.2 31.8 130.6 135.5
นิวซีแลนด์ (New Zealand) 88.5 95.1 32.8 33.6 130.9 136.0
เกาหลีใต้ (South Korea) 92.7 N/A 40.5 41.6 120.7 124.9
ที่มา: รายงาน Measuring the Information Society 2018 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำหรับข้อมูลประเทศไทย)
Source: Measuring the Information Society 2018 (ITU), Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission of Thailand (Thailand data)
(Visited 25 times, 1 visits today)