สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T014 ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึง ภายใต้ดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-14 ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึง ภายใต้ดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6
Table 8-14 Access indicators in ICT Development Indicator by country of ASEAN+6
ประเทศ
(Country)
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คน
(Fixed line subscriptions per 100 inhabitants)
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน
(Mobile telephone subscriptions per 100 inhabitants)
จำนวนแบนด์วิดท์อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ (bit/s) ต่อจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
(International Internet bandwidth Bit/s per Internet user)
ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
(Percentage of households with computer)
ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต
(Percentage of households with Internet)
2558
(2015)
2559
(2016)
2558
(2015)
2559
(2016)
2558
(2015)
2559
(2016)
2558
(2015)
2559
(2016)
2558
(2015)
2559
(2016)
กลุ่มอาเซียน (ASEAN)
บรูไน
(Brunei)
17.717.1108.1120.769,90776,22692.593.074.075.0
กัมพูชา
(Cambodia)
1.61.4133.0124.917,79223,5739.810.521.026.0
อินโดนีเซีย
(Indonesia)
4.14.0132.6149.126,98824,94718.719.138.447.2
ลาว
(Laos)
13.717.753.155.416,79517,48711.412.313.418.7
มาเลเซีย
(Malaysia)
14.614.5143.9141.234,11942,62767.672.270.176.9
พม่า
(Myanmar)
1.00.975.789.35,2146,42611.313.619.724.4
ฟิลิปปินส์
(Philippines)
3.23.7115.8109.228,35343,44032.534.036.139.1
สิงคโปร์
(Singapore)
35.935.0146.5146.9765,829982,92387.086.688.291.1
ไทย
(Thailand)
7.97.0152.7172.655,02049,24429.528.452.259.8
เวียดนาม
(Vietnam)
7.85.9128.8128.041,30091,25222.023.524.125.9
กลุ่มอาเซียนบวก 6 (ASEAN+6)
ออสเตรเลีย
(Australia)
35.533.8107.7109.677,76688,30483.085.985.988.5
จีน
(China)
16.514.792.296.96,53014,69949.652.554.255.5
อินเดีย
(India)
2.01.978.187.05,72515,95614.115.220.022.6
ญี่ปุ่น
(Japan)
50.250.6126.5129.864,18083,01079.781.097.297.2
นิวซีแลนด์
(New Zealand)
40.239.2121.8125.063,624109,60182.386.682.885.7
เกาหลีใต้
(South Korea)
58.156.1118.5122.746,89454,25277.175.398.899.2
ที่มา: รายงาน Measuring the Information Society 2017 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำหรับข้อมูลประเทศไทย)
Source: Measuring the Information Society 2017 (ITU), Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission of Thailand (Thailand data)
(Visited 232 times, 1 visits today)