สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T014 ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึง ภายใต้ดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6

ตารางที่ 8-14 ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึง ภายใต้ดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6          
Table 8-14 Access indicators in ICT Development Indicator by country of ASEAN+6
ประเทศ (Country)จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คน (Fixed line subscriptions per 100 inhabitants)จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน (Mobile telephone subscriptions per 100 inhabitants)จำนวนแบนด์วิดท์อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ (bit/s) ต่อจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต (International Internet bandwidth Bit/s per Internet user)ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (Percentage of households with computer)ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต (Percentage of households with Internet)
2557 (2014)2558 (2015)2557 (2014)2558 (2015)2557 (2014)2558 (2015)2557 (2014)2558 (2015)2557 (2014)2558 (2015)
กลุ่มอาเซียน (ASEAN)
บรูไน (Brunei)11.49.0106.8108.152,91463,09092.093.479.281.7
กัมพูชา (Cambodia)2.31.6132.7133.010,48417,79210.616.015.021.0
อินโดนีเซีย (Indonesia)10.48.8128.8132.36,2256,58417.318.728.738.4
ลาว (Laos)13.413.767.053.12,84816,79510.511.45.211.4
มาเลเซีย (Malaysia)14.614.3148.8143.929,93234,11963.367.664.170.1
พม่า (Myanmar)1.01.054.076.75,2263,6766.614.07.015.0
ฟิลิปปินส์ (Philippines)3.13.0111.2118.127,68837,40924.327.026.928.3
สิงคโปร์ (Singapore)36.236.0146.9146.1677,114737,00685.787.587.289.5
ไทย (Thailand)8.57.9144.4125.854,78864,90733.929.534.752.2
เวียดนาม (Vietnam)6.06.3147.1130.620,74924,37420.522.018.624.1
กลุ่มอาเซียนบวก 6 (ASEAN+6)
ออสเตรเลีย (Australia)38.938.0131.2132.875,56981,56481.280.484.385.9
จีน (China)17.916.592.393.25,1416,53046.749.647.454.2
อินเดีย (India)2.12.074.578.84,9825,72513.014.117.020.0
ญี่ปุ่น (Japan)50.150.2120.2125.149,15062,61879.380.096.496.5
นิวซีแลนด์ (New Zealand)40.640.2112.1121.895,081108,50679.882.379.882.8
เกาหลีใต้ (South Korea)59.558.1115.5118.543,35846,76478.377.198.598.8
ที่มา: รายงาน Measuring the Information Society 2016 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำหรับข้อมูลประเทศไทย)
Source: Measuring the Information Society 2016 (ITU), Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission of Thailand (Thailand data)
(Visited 102 times, 1 visits today)