สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T015 ตัวชี้วัดทักษะด้าน ICT ภายใต้ดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-15 ตัวชี้วัดทักษะด้าน ICT ภายใต้ดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6
Table 8-15 Skills indicators in ICT Development Indicator of ASEAN +6 countries
ประเทศ (Country)อัตราการเข้าเรียน (Gross enrollment ratio)
ระดับมัธยมศึกษา (Secondary)
2559 (2016)
อัตราการเข้าเรียน (Gross enrollment ratio)
ระดับอุดมศึกษา (Tertiary)
2559 (2016)
ค่าเฉลียจำนวนปีในโรงเรียน (Mean years of schooling)
2559 (2016)
กลุ่มอาเซียน (ASEAN)
บรูไน (Brunei)96.130.89.0
กัมพูชา (Cambodia)45.113.14.7
อินโดนีเซีย (Indonesia)82.531.17.9
ลาว (Laos)61.716.95.2
มาเลเซีย (Malaysia)77.626.110.1
พม่า (Myanmar)51.313.54.7
ฟิลิปปินส์ (Philippines)88.435.89.3
สิงคโปร์ (Singapore)97.269.811.6
ไทย (Thailand)129.048.97.9
เวียดนาม (Vietnam)77.228.88.0
กลุ่มอาเซียนบวก 6 (ASEAN+6)
ออสเตรเลีย (Australia)137.690.313.2
จีน (China)94.343.47.6
อินเดีย (India)74.325.56.3
ญี่ปุ่น (Japan)101.763.412.5
นิวซีแลนด์ (New Zealand)117.580.912.5
เกาหลีใต้ (South Korea)97.795.312.2
ที่มา: รายงาน Measuring the Information Society 2017 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำหรับข้อมูลประเทศไทย)
Source: Measuring the Information Society 2017 (ITU), Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission of Thailand (Thailand data)
(Visited 173 times, 1 visits today)